Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny
  • Start
  • / Kulturkvarteret

Kulturkvarteret

En gränsöverskridande plats för upplevelser, lärande och möten för alla, men med ett särskilt fokus på barn och unga. Kulturkvarteret kommer att stärka Örebros och regionens attraktivitet både som en plats att besöka, flytta till eller etablera sig på.

Illustration på Kulturkvarteret från Östra Bangatan.

Illustration på Kulturkvarteret från Östra Bangatan. Illustration från Wingårdhs.

Kortfakta

Beslut: Den 6 december 2016 fattade Kommunstyrelsen beslutet att bygga Kulturkvarteret.
Läge: Kvarter Klockaregården, området i anslutning till Konserthuset.
Tidplan: 2017–2020.
Projektering och byggnation: Örebroporten. Totalentreprenör NCC.
Fasta verksamheter: Kulturskolan, Stadsbiblioteket, Länsmusiken, Kommunala gymnasieskolans estetprogram, Örebro konsthall, restaurang.
Projektledning: Karin Beckman, Örebro kommun.

Information på teckenspråk

Se informationen om Kulturkvarteret på teckenspråk.

Kulturkvarteret

Kulturen spelar en viktig roll för att utveckla ett starkt samhälle som präglas av demokrati, mångfald och integration. Med Kulturkvarteret skapas fler möjligheter att utveckla och utöva kultur och tanken är att de fasta verksamheterna som kommer att finnas i kvarteret ska utveckla nya spännande former – med varandra, och tillsammans med andra.

Ett kulturkvarter

Kulturkvarteret är en verksamhet. Gränserna mellan verksamheterna är ointressanta för besökarna. Verksamheterna berikar varandra genom att yrkeskompetenserna kan flöda över verksamhetsgränserna.

Besökaren upptäcker nya världar och möter professionell kompetens. Barn och unga känner att de är medskapare i kulturkvarterets verksamhet.

Utöva, lära och uppleva

Kulturkvarteret ger möjlighet för alla att utöva kultur. Barn och unga, amatörer, föreningar eller professionella får möjlighet att träffas, öva, uppträda eller ställa ut på sina egna villkor på de arenor som Kulturkvarteret erbjuder.

Kulturkvarteret är en plats för kunskap och lärande möten. Böcker och digitala medier, föreläsningar, debatt och folkbildning gör Kulturkvarteret till ett nav i demokratibygget.
Kulturkvarteret erbjuder människor att uppleva professionell kultur, amatörkultur och barns och ungas eget skapande.

Alla intryck kan få ett uttryck för att sätta avtryck.

Möten

Kulturkvarteret är en plats för möten mellan människor. Alla medborgare kan hitta en plats att bara vara, utan krav på motprestation, oavsett ålder, ursprung eller utbildning.
Det finns en plats att hänga, att finna kunskap, träffa vänner eller upptäcka det oväntade.
Förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och särskolor möter professionell vägledning till kunskap och kultur, gamla och nya kulturformer är lika viktiga.

Nya arbetssätt

I Kulturkvarteret skapas nya sätt att arbeta i mellanrummet mellan de traditionella verksamheterna. Det finns platser för möten över verksamhetsgränserna. I detta mellanrum finns en kreativ utvecklingspotential som ger människor, besökare och medarbetare, möjlighet att växa.

Detaljplanen för Kulturkvarteret antogs av byggnadsnämnden 22 februari 2018. De förberedande arbetena är nu klara och husbyggnationen har startat. Samtidigt som husbyggnationen pågår kommer vidare planering av gata och å-stråk att pågå. Gatan och å-stråket kommer byggas om 2021.

  • Våren/sommaren 2018 – förberedande arbeten (ledningsflytt)
  • Hösten 2018 – Byggstart av Kulturkvarteret och å-stråket.
  • Årsskiftet 2020/2021 – Bygget av Kulturkvarteret klart.
  • 2021 – Nygatan/Fabriksgatan och å-stråket byggs om.
  • Våren 2021 – Inflytt i Kulturkvarteret.

Kulturskolans lokaler är gamla och slitna och ger inte förutsättningar att utveckla verksamheten i önskad riktning. Att flytta stadsbiblioteket gör det möjligt för området runt Conventum att utvecklas. Även den kommunala gymnasieskolans estetprogram behöver lokaler. Sammantaget tillgodoser Kulturkvarteret dessa behov samtidigt som det stärker kulturens status i Örebro och ger staden ett nytt landmärke.

Detta har hänt

November 2012

Kommunstyrelsen ger kommundirektören och Örebroporten i uppdrag utreda förutsättningarna för ett kulturkvarter.

Mars 2014

Wingårdhs arkitektkontor vinner arkitekttävlingen för Kulturkvarteret.

Maj 2014

Kommundirektören ansvarar för fördjupad ekonomisk beräkning och analys.

November 2014

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på innehåll, resursutnyttjande och organisation för Kulturkvarteret.

Maj 2016

Örebroporten presenterar på uppdrag av kommundirektören förslag på genomförandet av Kulturkvarteret.

December 2016

Kommunstyrelsen fattar beslut om att bygga Kulturkvarteret. Uppdraget finns med i Övergripande strategi och budget för Örebro kommun 2017 med plan för 2018–2019.

Juni 2018

Beslut fattas om att bygga Multiscenen.

Januari/februari 2019

Dialogträffar om innehållet i Kulturkvarteret.

Illustrationer för Kulturkvarteret. Bilder från Wingårdh arkitektkontor AB.

Situationsplan över Kulturkvarteret.

Situationsplan över Kulturkvarteret. Du kan klicka på bilden för att förstora den.

Entréplan består av en multifoajé som nås via huvudentrén från Kulturtorget. Här finns restaurang och Multiscen och biblioteket med bla barnavdelning och berättarverkstad

En trappa upp är bibliotekets vuxen och ungdomsavdelning. Här finns även en aula med 144 sittplatser som mynnar ut i en terrass mot Svartån. På våning 2 finns de administrativa lokalerna för all personal samt undervisningsrum för Kulturskolan. Våning 3 innehåller helt lokaler för kulturskolan och på våning 4 finns tre stora salar och en Black-box samt omklädningsrum och duschar.

Under en månad i början av 2019 genomfördes femton workshoppar med allmänhet, föreningar, studieförbund, äldre och ungdomar i syfte att skapa delaktighet, få in synpunkter och idéer kring innehåll i Kulturkvarteret. Ungefär 110 personer deltog och resulterade i upp emot 100 idéer kring innehåll. Dessa kommer nu att värderas i den kommande verksamhetsförflyttningen.

Multiscenen har en gradäng med plats för 250 sittande personer och då gradängen skjuts in finns plats för 400 stående personer. Multiscenen kan användas för konsert, teater, dans, framträdanden, utställningar, bankett med mera.

Å-stråket har fokus på vistelseytor med ökad vattenkontakt och rörelseytor för fotgängare. En hårdgjord gångbana gör det lätt att röra sig längs ån mellan Östra Bangatan och Vasaplatsen. Grönytor med träd och planteringar, trädäck, och sittgradänger kommer att utgöra kanten mot ån. Det kommer även att finnas enklare aktivitetsplatser för barn och unga längs å-stråket. Belysningen ska skapa trygghet dygnet runt.

Vasaplatsen är en yta som ska inrymma många olika funktioner, de finns behov av öppna ytor, grönska, sittplatser och cykelparkering. I utformningen av platsen är det viktigt att ta hänsyn till de kulturhistoriska värdena och att bevara och tillskapa grönska där så är möjligt samt att balustraden även fortsatt kopplar ihop platsen med Vasabron och bidrar till helheten. Nya träd kommer att planteras längs med ån samtidigt som flyttbara planteringskärl ger den flexibilitet som platsen behöver.

Utformning av gata – Fabriksgatan

Längs östra sidan på Fabriksgatan anläggs en gång- och cykelbana. Vid Konserthusets fasad breddas gångbanan upp för att möjliggöra parkering av OB-buss vid evenemang i Konserthuset samtidigt som det är möjligt att promenera förbi på gångbanan. För gående ska det vara möjligt att passera Fabriksgatan i höjd med Nikolaigatan. Utanför före detta Riksbankshuset kommer hållplatser att anläggas. De placeras mittemot varandra vilket gör att bussarna på den norra delen av Fabriksgatan samlas på en mindre yta än idag.

Där utrymme finns för möblering på både Fabriksgatan och Nygatan kommer den att fyllas med cykelparkering och mobila trädplanteringar.

På Fabriksgatans södra del anläggs en busshållplats på västra sidan med ett stort väderskydd och med plats för ett par regionbussar.

Södra delen av Fabriksgatan kommer att enkelriktas, i riktning mot Nygatan, för fordon, undantag för buss.

Utformning av gata – Nygatan

På Nygatan kommer gång- och cykelbana att vara belägen på den södra sidan. På den norra sidan i höjd med Kulturkvarterets nya byggnad kommer korttidsparkering att vara möjligt. En vändzon i höjd med före detta Riksbankshuset kommer göra det möjligt att med bil trafikera Nygatan västerifrån och ändå nå korttidsparkeringen.

I höjd med Riksbankshuset utformas en plats med flyttbara planteringskärl med integrerade sittbänkar som möjliggör för vistelse i det gynnsamma solläget. Här finns även plats för cykelparkering och raingarden.

Vill du vara med och tycka till om Kulturkvarterets innehåll?

Skicka e-post till kulturkvarteret@orebro.se om du har förslag till verksamheten eller är intresserad av att medverka vid kommande workshops.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se