Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

 • Start
 • / Aktuell mark för verksamheter

Aktuell mark för verksamheter

Roligt nog så har vi fortsatt högt intresse för etableringar av verksamheter. Därför får vi se till att ha ett bra utbud av mark. När du köper mark av oss finns en gällande detaljplan och fastigheten blir vid behov sanerad till nödvändig nivå för ändamålet. I marken har vi byggt gator, VA-ledningar och dragit fiber. Avstyckning i fastigheter görs efter hand beroende på företagens ytbehov.

Våra verksamhetsområden har olika inriktning som du kan läsa mer om nedan.

Webbkartan - ditt bästa verktyg

Information om ledig verksamhetsmark är en ögonblicksbild som ständigt förändras i takt med nya etableringar. I vår webbkarta, under menyvalet Bygga och bo, hittar du uppdaterad information om detaljplaner och lediga fastigheter.

Pågående markanvisning

Intresset för att etablera sin verksamhet i Palmbohult har varit stort och perioden för att göra en intresseanmälan för verksamhetstomterna i Palmbohult är över. Följande verksamheter har tilldelats tomter i Palmbohult:

 • Amexci AB
 • Bista Mekan
 • Bohman & Svahn
 • Candles Scandinavia
 • Castellum
 • Dormy
 • Egeryds Fastigheter
 • Industrisanering i Södermanland AB
 • Ligma Group
 • MOFO Invest 2 AB
 • Mot-AB
 • Nerikes Byggnadsplåtslageri
 • Nitton 93 Group
 • Partega
 • PEAB
 • Truckcenter Gösta Larsson AB
 • Winn Scandinavia

Om Palmbohults verksamhetsområde

Palmbohult är ett ca 50 hektar stort verksamhetsområde, granne med Truckstop med närhet till flygplatsen. Här kommer ni ha möjlighet att etablera er i att av Sveriges bästa läge för verksamheter.

Området ligger väster om motorvägen E18/E20 alldeles söder om det mer centrala Örebro.

Palmbohult vänder sig till verksamheter inom service, lager, tillverkning, drivmedelsstationer, kontor och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Illustration över byggbar yta inom fastigheten.

Illustrationen ovan visar priset i området. Det streckade området är reservat för järnväg och kommer inte att markanvisas.

Bebyggelse, pris och storlek

Det totala området är ca 50 hektar stort och kommer att styckas av efter företagets ytbehov. Preliminär byggstart är under 2022.

 • Skyltläge 550 kr/kvm.
 • Bakkant 400 kr/kvm.
 • Drivmedelstomten 1 400 kr/kvm.
 • Byggnadshöjd upp till 20-30 meter, (11 meter drivmedelstomten i söder).
 • 40 procent av fastighetsarean får bebyggas.

Planändamål

 • Z1 - Verksamheter (ej handel med skrymmande varor)
 • K – Kontor
 • G – Drivmedelsstation
 • J1 - Industri
 • J2 - Småindustri

Se gällande detaljplan 1880-P920 och dokumentet Vägledning vid gestaltning av nybyggnation i Palmbohult Pdf, 586.6 kB. (Pdf, 586.6 kB) för mer information om möjlig bebyggelse.

Markanvisning

Markanvisningen av Palmbohult ligger nu ute som ledig mark till och med 7 november 2021, för att alla intressenter ska ges möjlighet att skicka in sin intresseanmälan. Därefter startar urvalsprocessen och senare under vintern kommer förstudier på fastigheterna att tilldelas.

Förstudie

Förstudien är tidsbegränsad mellan 3-6 månader. Under förstudietiden förväntas följande av byggaktören:

 • Presentera ett förslag på vad och hur man avser bebygga området. Förslaget måste rymmas inom gällande detaljplan.
 • Presentera följande handlingar och material: Situationsplan, fasadskisser, materialval, illustrationer, gårdsutformning och avfallslösningar.

Reservationsavtal

Reservationsavtalet är tidsbegränsat mellan 4-12 månader. 10 procent av markpriset tas ut i en reservationsavgift. I avtalet förbinder sig kommunen att sälja marken till aktören, under förutsättning att följande krav uppfylls:

 • Att aktören ansöker om och beviljas bygglov för projektet i enlighet med det förslag som framtagits under förstudien och som godkänts av Örebro kommun.
 • Att det faktiska bygget har påbörjats. Med byggstart avses påbörjad grundläggning oftast gjutning (enbart markarbeten accepteras ej).

Markköp

När reservationsavtalets villkor är uppfyllda inom reservationstiden, tecknar aktören och kommunen ett köpekontrakt för fastigheten. När köpekontraktet har tecknats ska resterande del av köpesumman erläggas. När den är betald utfärdar kommunen ett köpebrev, vilket ligger till grund för att kunna ansöka om lagfart samt belåna fastigheten.

Intresseanmälan

För att få möjlighet att köpa mark i Palmbohult vill vi att ni mejlar in en intresseanmälan till: exploateringsenheten@orebro.se

Intresseanmälan ska innehålla följande information:

 • Önskad fastighetsyta (byggbar yta är 40 procent av fastigheten).
 • Vilket läge inom området som önskas, skyltläge eller bakkant.
 • Beskriv hur byggnaden och tomten ska utformas samt skicka in enklare skiss eller referensbild på hur ni vill utforma er byggnation.
 • Beskriv företagets verksamhet.
 • Antal arbetstillfällen.
 • Var är företagets verksamhet lokaliserad idag? Äger eller hyr ni er nuvarande lokal?
 • Övriga önskemål, t ex svängradie för leveranser, lastmöjligheter etc.
 • Begränsa intresseanmälan till 1-3 A4-sidor.

Information och kontakt

För mer information om markanvisningen, urval och Örebro kommuns modell för markanvisning hänvisar vi er till Kommunens riktlinjer för markanvisning

Malin Davidsson
Exploateringsingenjör verksamheter
malin.davidsson@orebro.se, 019-21 28 17

Elias Chabe
Exploateringsingenjör verksamheter
elias.chabe@orebro.se,019-21 24 80

Bettorp etapp II

Nu utökar vi Bettorps verksamhetsområde med nya tomter till små och medelstora företag.

Området utgör med sitt läge den östra entrén till Örebro och passar för mindre eller medelstora företag med behov av bra transport- och skyltläge. Här finns möjlighet för etablering av verksamheter och kontor inom service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Bettorp II är andra etappen av totalt fyra runt Munkatorps trafikplats. Bettorp II nås från öster via Munkatorps trafikplats och väster via Karosserigatan och Bettorpsgatan. Området bildar i framtida etapper ett större verksamhetsområde som knyter ihop Bettorp med Munkatorp på andra sidan E20-E18.

Bebyggelse, pris och storlek

Det totala området är ca 90 000 m². Lämpliga tomtstorlekar för området är ca 4 000 m²-10 000 m². Se gällande detaljplan 1880-P951 och dokumentet ”Vägledning vid gestaltning av nybyggnation i Bettorp etapp II Pdf, 357.5 kB. (Pdf, 357.5 kB)” för mer information om möjlig bebyggelse.

 • Skyltläge 550 kr/m²
 • Övrigt 400 kr/m²
 • Byggnadshöjd upp till 20 meter.
 • Planändamål Z, K.
Illustration över byggbar yta inom fastigheten.

Angivna kvadratmeterytor avser hela fastighetens storlek och byggnaden illustrerar byggbar yta inom fastigheten. Indelningen är endast ett exempel och kan anpassas efter önskemål.

För mer information kontakta:

Malin Davidsson
Exploateringsingenjör verksamheter
malin.davidsson@orebro.se, 019-21 28 17

Elias Chabe
Exploateringsingenjör verksamheter
elias.chabe@orebro.se, 019-21 24 80

Västra Pilängen

Västra Pilängen är ett populärt och väl etablerat verksamhetsområde med tyngdpunkt på centrallager och logistik. Här, och i angränsande Bista, hittar du många namnkunniga varumärken som valt att förlägga sina ytkrävande centrallager i Örebro. Nu utökar vi området med nya detaljplaner i den norra delen (Detaljplaner Mobilkranen 1 och Grävmaskinen 1).

Här tar du dig snabbt ut till E20 och E18 och i området finns underleverantörer för centrallager. På andra sidan motorvägen ligger ett truckstop med drivmedelstationer och märkesverkstäder för tunga fordon.

Kvadratmeterytorna avser hela fastigheten som kan förändras beroende på företagets behov. Byggnaden illustrerar byggbar yta inom fastigheten.

Fakta

 • Stora lageretableringar för transportintensiva verksamheter
 • Tomtstorlek upp till 130 000 kvm.
 • Byggnadshöjd upp till 20- resp. 30 meter.
 • Planändamål Z, U, K och J i olika delar
 • Markanvisning 2021
 • Markpris 250 kr/kvm

För mer information kontakta:

Malin Davidsson
Exploateringsingenjör verksamheter
malin.davidsson@orebro.se, 019-21 28 17

Elias Chabe
Exploateringsingenjör verksamheter
elias.chabe@orebro.se, 019-21 24 80

Gryt/Norra Bro

Gryts verksamhetsområde i Norra Bro ligger söder om staden längs Gällerstavägen som i sin tur ansluter söderut till väg 51 efter 3,5 km. Avståndet till södra kanten av Örebro är ungefär lika långt. Det här läget passar dig som driver företag och behöver både verkstad, kontor och plats för ert lager och era fordon. Detaljplanen medger industri så här finns det inga bostäder i närheten som kräver särskilt miljömässigt hänsynstagande. I det här läget kan vi också erbjuda prisvärda tomter.

Kvadratmeterytorna avser hela fastigheten som kan förändras beroende på företagets behov. Byggnaden illustrerar byggbar yta inom fastigheten.

Fakta

 • Planändamål Industri som möjliggör blandad verksamhetsutövning.
 • Tomtstorlek, 3 000–30 000 kvm.
 • Högsta byggnadshöjd 12 meter.
 • Pris, 200 kr/kvm.
 • Pågående markanvisning.

För mer information kontakta:

Malin Davidsson
Exploateringsingenjör verksamheter
malin.davidsson@orebro.se, 019-21 28 17

Elias Chabe
Exploateringsingenjör verksamheter
elias.chabe@orebro.se, 019-21 24 80

Kommande markanvisningar

Nu växer verksamhetsområdet Marieberg genom en ny detaljplan, Mosås 8:53, som medger volymhandel, kontor och andra verksamheter som inte har stor miljöpåverkan på sin omgivning.

Ny trafikplats kommer byggas till området som möjliggör av- och påfart från E20 i nord/-sydlig riktning. Trafikplatsen länkar även samman området med Palmbohults verksamhetsområde på andra sidan E20

Här blir det 10–15 tomter beroende på respektive företags önskemål om storlek.

Angivna kvadratmeterytor avser hela fastighetens storlek och byggnaden illustrerar byggbar yta inom fastigheten. Indelningen är endast ett exempel och kan anpassas efter önskemål.

Fakta

 • Ligger direkt anslutning till Mariebergs handelsområde söder om centrala Örebro.
 • Skyltläge längst E20.
 • Ny trafikplats där två drivmedelsstationer kan samordnas.
 • Byggnadshöjd upp till 15 meter.
 • Planändamål Z, H, K, G (handel avser skrymmande varor).
 • Markanvisning år 2024.
 • Markpris 450–650 kr/kvm, pris fastställs vid försäljning.
 • Mark för drivmedelslägen 1400 kr/kvm, pris fastställs vid försäljning.

För mer information kontakta:

Malin Davidsson
Exploateringsingenjör verksamheter
malin.davidsson@orebro.se, 019-21 28 17

Elias Chabe
Exploateringsingenjör verksamheter
elias.chabe@orebro.se, 019-21 24 80

Kartbild över var de de olika områdena ligger. Du kan klicka på bilden för att förstora den.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se