Gå till innehåll

Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål

Modersmålsundervisningens syfte är att utveckla elevens förmåga att göra sig förstådd i olika sammanhang och bidra till aktiv tvåspråkighet.

Flerspråkighet är även positivt för barns och ungas intellektuella och känslomässiga utveckling och stärker den egna identiteten. Genom att möjliggöra för barn att utveckla sitt modersmål ges goda förutsättningar för inlärning av det svenska språket. Elever som går i grundskolan och gymnasieskolan och har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i skolan. Undervisningen är frivillig.

Information om hur vårdnadshavare kan ansöka om modersmålsundervisning finns på orebro.se/modersmal.

Modersmålsundervisningen i grundskolan kan organiseras på olika sätt

  • Språkval: Modersmålet läses på språkvalstiden under årskurs 7–9.
  • Elevens val: Inom elevens val ska eleven kunna fördjupa sina kunskaper i ett eller flera ämnen som skolan erbjuder.
  • Utanför timplanen: Detta är den vanligaste lösningen i Örebro kommun och skolan har möjlighet att lägga undervisning i modersmål utanför ordinarie skoltid

Betyg

Från årskurs 6 till och med årskurs 9 får man betyg i sitt modersmål.

På gymnasiet kan man totalt läsa 300 poäng, och man kan studera sitt modersmål antingen som individuellt val, som språkval eller genom utökad studiekurs. Betyg ges efter avslutad kurs.

Studiehandledning på modersmål

Skolans rektor beslutar om studiehandledning. Studiehandledning bokas via modersmålsavdelningen och skolan står för kostnaden.

Studiehandledning är en stödåtgärd som funnits i förordningarna för grund- och gymnasieskolan sedan 1997. Studiehandledningen ska stödja elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen och regleras i 5 kap. 4 § skolförordningen:

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst. till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.

Motsvarande bestämmelse finns i 9 kap. 9 § gymnasieförordningen.

Stödmaterialet tar upp studiehandledningens innehåll och organisation, studiehandledarens uppdrag och vilka elever det särskilda stödet ska riktas till. I materialet diskuteras också hur denna stödåtgärd kan användas för att stärka de flerspråkiga elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse.

Enheten för flerspråkighet i Örebro kommun

Örebro kommun har en enhet med cirka 40 anställda medarbetare som undervisar i drygt 35 olika språk. Antalet modersmålslärare varierar mellan läsåren och anpassas utifrån behovet i kommunen. Lärarna på Enheten för flerspråkighet arbetar på flera olika skolor och många arbetar även som studiehandledare. Enheten har sina lokaler på Engelbrektsskolan.

Kontakta, Enheten för flerspråkighet: enhetenflersprak@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se