Kurser för pedagoger i förskola och skola under höstterminen - sista anmälan 16 april

Bok och glasögon

Jag vet att det fortfarande är långt kvar till höstterminen, men om du har lust att plugga i höst är det hög tid att börja tänka på det nu. Igår öppnade nämligen anmälan till höstens kurser på högskolor och universitet runt om i Sverige. I det här inlägget kommer jag därför att presentera ett litet urval ur årets utbud av internetbaserade kurser som ges på distans utan fysiska träffar. Vill du se samtliga kurser som ges på distans utan fysiska träffar klickar du på länken nedan.


Distanskurser på grundnivå utan fysiska träffar

Digitala verktyg i förskolan, 15 hp
Linnéuniversitetet Kalmar/Växjö, studietakt: 25%. OBS! vissa förkunskapskrav.
I kursen kommer studenterna att arbeta med olika digitala verktyg med syftet att aktivera barnens lärande och upptäckarlust med hjälp av alla sina sinnen. Hur kan barnens kreativitet och skaparglädje utvecklas i samspel med kamrater och pedagoger på förskolan? Vi kommer även att beröra moderna administrativa verktyg för att effektivisera och dokumentera förskolans aktiviteter och för att kommunicera och samverka med barnens vårdnadshavare.

Det lilla barnet - att arbeta med de yngsta barnen i förskolan, 15 hp
Malmö universitet, studietakt: 50%. Grundläggande behörighet. 
Kursen är helt nätbaserad och uppbyggd kring filmade föreläsningar, filmer, poddar och digitala diskussionsforum där bland annat litteratur och egen dokumentation behandlas.
Kursen behandlar teori, forskning och metodik med inriktning mot de yngsta barnens lek, lärande och omsorg. Områden som barns kognitiva, sociala och relationella utveckling samt förskoleverksamhetens utformning diskuteras i kursen. Pedagogisk dokumentation som process belyses, diskuteras och prövas under kursens gång.

Små barns språkutveckling, 7.5 hp
Linnéuniversitetet Kalmar/Växjö, studietakt: 33%. Grundläggande behörighet.
Denna kurs ger kunskap om små barns språkutveckling, från de första språkljuden till byggandet av meningar. Kursen vänder sig till förskollärare och andra intresserade av barns språkutveckling. Kursen löper helt på distans med stöd av en webbaserad lärplattform.

Pedagogisk dokumentation med IT-stöd: text, bild och ljud, 7.5 hp
Umeå universtitet, studietakt: 25%. Grundläggande behörighet.
Kursen behandlar pedagogisk dokumentation med stöd av digital text, digital bild och digitalt ljud. Frågorna varför, vad och hur är centrala utgångspunkter. Utifrån för området relevant teori och praktiskt arbete berörs berättande med text, bild och ljud för IT-stödd pedagogisk dokumentation, genom exempelvis digital portfolio.

Konflikthantering i skolan, 7.5 hp
Umeå universitet, studietakt: 25%. Grundläggande behörighet.
Kursen är till för dig som är intresserad av kunskap om konflikter och konflikthantering i skola, förskola och fritidshem och vill få tillgång till aktuell litteratur och forskning i ämnet. Kursens innehåll berör även könsaspekter på konflikter. I kursen ges möjlighet att få delta i konstruktiv dialog med andra kunniga och engagerade personer omkring pedagogiska dilemman vad gäller konflikthantering. Kursen passar dig som vill utveckla ditt förhållningssätt till konflikter och konflikthantering i samspel med andra, t.ex. genom att ge feedback till andras texter och delta i erfarenhetsutbyten.

Tillämpad IT i skolan, 7.5 hp
Umeå universitet, studietakt: 25%. Grundläggande behörighet.
Kursens mål är att den studerande skall utveckla kunskap och färdighet om hur IT kan användas i dagens och morgondagens skola. I kursen studeras i första hand samtida IT-baserade lärandestöd, t ex det flippade klassrummet. Den pedagogiska nyttan diskuteras och relateras till lärarrollen genom praktiska arbetsuppgifter.

Medie- och informationskunnighet i skolan, 7.5 hp
Högskolan i Borås, studietakt: 25%. Grundläggande behörighet.
Kursens utgår ifrån UNESCO:s ramverk kring medie- och informationskunnighet samt belyser aktuell forskning inom området. Kursen fokuserar på hur samverkan mellan lärare och bibliotekarier kan stärka informations- och mediekunnigheten. Förståelse för barns och ungas medievanor är väsentliga delar i kursen liksom kunskaper om källkritiska principer i dagens kommunikationssamhälle. Deltagarnas egna erfarenheter och problemställningar kring medie- och informationskunnighet kommer att forma en stor del av kursens innehåll. Didaktiska exempel på hur medier kan användas i lärandesituationer i skolan kommer att vara ett genomgående tema i kursen.

Människans språk: Lingvistik för lärare, 30 hp
Umeå universtitet, studietakt: 50%. OBS! vissa förkunskapskrav.
Kursen riktar sig till dig som är språklärare och vill läsa lingvistik i syfte att undervisa ämnet Människans språk i gymnasieskolan. Kursen består av fyra moment som tillsammans täcker in de kompetensområden som behandlas i Människan språk: Språket, individen och samhället, 7,5 hp, Världens språk, 7,5 hp, Att analysera språk, 7,5 hp samt Språkutveckling och språkinlärning, 7,5 hp.iskans språk i gymnasieskolan. Kursen består av fyra moment som tillsammans täcker in de kompetensområden som behandlas i Människan språk: Språket, individen och samhället, 7,5 hp, Världens språk, 7,5 hp, Att analysera språk, 7,5 hp samt Språkutveckling och språkinlärning, 7,5 hp.

Digitalt berättande och kreativt lärande, 7.5 hp
Umeå universtitet, studietakt: 25%. Grundläggande behörighet.
Kursen introducerar digitalt berättande som handlar om att kombinera berättarkonsten med användandet av modern digital teknik och media. Idag har allt fler tillgång till utrustning som kan användas för att skapa multimediala berättelser och tack vare sociala medier är möjligheten att publicera berättelserna goda. I kursen studeras också det möte mellan modern teknologi och etablerad slöjd-, hantverks- och gör-det-själv-tradition, kallat makerkultur.

Mobbning i lärandemiljöer, 7.5 hp
Umeå universtitet, studietakt: 25%. Grundläggande behörighet.
Kursens mål är att öka insikten om vilka mekanismer som ligger bakom handlingar som kan karakteriseras som mobbning i lärandemiljöer. Deltagarna skall utveckla en nyanserad förståelse för bakomliggande orsaker till mobbning och utveckla djupare insikter om hur mobbning kan förebyggas och hanteras. Deltagarna får möjlighet att granska en skolas likabehandlingsplan.

Genuspedagogik och lärande, 15 hp
Umeå universitet, studietakt: 50%. Grundläggande behörighet.
Kursens mål är att öka den studerandes genuspedagogiska kunskaper och därigenom stärka förmågan till medvetet och genuspedagogiskt arbete inom skola och/eller annan verksamhet. Vidare behandlas hur faktorer som social bakgrund, kön, ålder och etnicitet påverkar undervisnings- och/eller arbetssituationen i samtidens lärmiljöer.

 

 

Sammanställt av Stefan Karlsson, redaktör Pedagog Örebro

Senast uppdaterad: 16 mars 2018

Publicerad: 16 mars 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?