Meny

KomTek

Komtek erbjuder fortbildningar inom teknik och entreprenörskap för pedagoger. Vi vill bidra med inspiration och lyfta fram tekniken i vardagen samt vidga teknikområdets begrepp och uttrycksformer. Vår ambition är att ge pedagoger verktyg för vidareutveckling och utökning av nätverk inom teknikämnet. Eftersom Komtek är en kommunal verksamhet är våra fortbildningar kostnadsfria för pedagoger verksamma inom Örebro kommun.

Fortbildning för pedagoger i förskolan

Teknik i närmiljön

Tid och omfattning:

5 kurstillfällen på Komtek. Varje kurstillfälle omfattar 3 timmar. Tiden är 9.00–12.00.

Övrig info:

Den här kursen startas upp kontinuerligt. Så snart vi får
ihop en grupp blir det kursstart. Fika ingår.

Kursbeskrivning:

På den här kursen utgår vi från barnens värld i förskolan och
utforskar teknikämnet. Kursen syftar till att lyfta fram och undersöka tekniska
företeelser i förskolan och dess omgivning. Ett kursmål är att synliggöra hur
barns nyfikenhet för teknik i vardagen kan uppmuntras och tillvaratas. Tillsammans
lyfter vi hur vi kan kommunicera grundläggande tekniska funktioner och lösningar
genom olika uttrycksformer och material. På kursen arbetar vi även med
datalogiskt tänkande och programmering för förskolan. Ett entreprenöriellt
förhållningssätt genomsyrar kursen och vilar på tanken att pedagoger är
medupptäckare och utmanare av barns föreställningar.

Anmäl dig här!

Fortbildning för pedagoger i grundskolan

Komteks pedagognätverk

För grundskolan har Komtek ett pedagognätverk. Inom nätverket erbjuder vi fortbildningar, erfarenhetsutbyten, tips och idéer med fokus på teknik.

Vill du vara med i nätverket? Anmäl dig här!

TekAway - Teknikpedagogisk hämtmat – enkelt, gott, nyttigt och billigt!

Komtek har i samarbete med kvalitetsutvecklarorganisationen fått i uppdrag av Barn och utbildning att ta fram ett entreprenöriellt teknikmaterial – TekAway riktat mot grundskolan 1-6. Syftet med materialet är; att kunna skapa en mer likvärdig teknikundervisning i Örebro kommun samt bidra till ökad måluppfyllelse och ett större intresse för teknik och naturvetenskap. Under utformandet av materialet är elevers och pedagogers reflektioner och delaktighet oerhört centrala delar.

Kvalitetsutvecklaruppdraget påbörjades ht 15 på Rostaskolan. Under läsåret ht 15/vt 16 genomförde kvalitetsutvecklare tillsammans med personal på Rostaskolan elevaktiva och entreprenöriella tekniklektioner. Under läsåret ht 16/vt 17 vidgas projektet ytterligare med 3 pilotskolor – Hagaskolan, Björkhaga skola och Stora Mellösa skola, vilka kommer att pröva TekAway. Tanken är att pedagogerna på skolorna själva ska genomföra lektionerna utifrån fortbildning och handledning. Utvecklingsarbetet på skolorna syftar till att stärka pedagogers kunskap om: hur vardagsanknytning av teknikämnet kan se ut, formativ bedömning av praktiskt arbete, elevaktivt arbetssätt och ett entreprenöriellt förhållningssätt i praktiken. Det är ett processinriktat arbete som bygger på lära-prova-lära.

”Det var svårt därför var det kul"
Elev åk 2 Björkhagaskolan som arbetat med TekAway

"Jag tyckte det var kul med alla utmaningar och att pröva, det var bra."
Elev åk 6 Rostaskolan som arbetat med TekAway

"Det var väldigt roligt att både bygga och koppla el men det var också lite komplicerat. Men jag skulle gärna göra om det."
Elev åk 6 Rostaskolan som arbetat med TekAway

Läs mer om TekAway här!

NT-utvecklare

Komtek har sedan hösten 2013 i uppdrag att vara en av Örebro kommuns NT-utvecklare. Skolverkets mål med NT utvecklarnas arbete är, att genom handledning och kollegialt lärande bidra till att utveckla undervisningen med eleverna och barnen i fokus. Under våren 2014 genomförde Komtek och Naturskolan, i egenskap av NT-utvecklare, en stor enkät bland Örebros lärare i åk 1-6. Tanken är att enkäten även kommer att genomföras i åk 7-9, men en avgränsning gjordes under våren då Naturskolans och Komteks resurser är begränsade. Enkäten visade att ett av de viktigaste och minst tillgodosedda behoven som lärare upplever är fortbildning på ämnes- och metodnivå. Detta har vi med oss i planeringen av innehållet i våra fortbildningar.

Kontakt

komtek@orebro.se

Niklas Jarl, enhetschef
niklas.jarl@orebro.se
019-216850

Senast uppdaterad: 24 april 2017

Publicerad: 9 december 2015

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se