Meny

För dig som är god man för ensamkommande barn

Vissa gode män kan känna sig osäkra på vad som ingår i godmansuppdraget och vad som inte gör det. Här kan du läsa mer om detta.

Vad ingår i uppdraget?

Uppdraget som god man för ensamkommande barn är ett brett uppdrag som kan se ut på många olika sätt beroende på barnets behov, bakgrund, förutsättningar och vilja. Det är dock viktigt att veta var gränserna för uppdraget som god man går.

Som god man ansvarar du för att...

 • Ansöka om asyl/uppehållstillstånd hos Migrationsverket.
 • Ansöka om dagersättning om barnet bor på ett HVB-hem och eventuella andra bidrag från Migrationsverket och socialtjänsten.
 • Företräda barnet hos myndigheter.
 • Besluta i frågor gällande boendet för barnet.
 • Ansöka om plats på förskola/skola.
 • Delta i utvecklingssamtal i skolan och värna om barnets skolgång.
 • Förvalta eventuella tillgångar, förmedla pengar till barnet, betala eventuella räkningar och besluta om större inköp.
 • Bevaka att barnet får den tillsyn, sjukvård och tandvård hen behöver.
 • Vid behov ansöka om stöd, detta kan exempelvis handla om att ansöka om kontaktperson.
 • Om barnet så önskar ska du medverka till kontakt med föräldrar och släktingar.
 • Gå igenom eventuellt avslag på asylansökan med barnet och det offentliga biträdet.
 • Eventuellt överklaga ett avslagsbeslut, detta är naturligtvis beroende av vad barnet själv vill.
 • Redovisa uppdraget till överförmyndarkansliet varje månad mellan den 1:a - 5:e.
Läs mer om vad som ingår i uppdraget

Det här ska du göra så snart du har blivit utsedd

 • Samma dag du förordnas till god man ska du lämna kopia på ditt registerutdrag till Migrationsverkets mottagningsenhet, socialtjänstens handläggare, skolan, offentligt biträde, asyl- och invandrarhälsan samt boendet.
 • Träffa barnet för ett första samtal (med tolk), redogör för ditt uppdrag, andras ansvar, vad som kommer hända närmaste tiden och ta reda på barnets omedelbara behov.
 • Ta reda på boendets rutiner och hur ni kan samverka.
 • Kontakta ansvarig socialtjänst för att förhöra dig om den ekonomiska situationen gällande barnet. Ibland utbetalar socialtjänsten en omkostnadsersättning till familjehemmet medan det i andra fall kan vara så att du som god man behöver ansöka om dagersättning hos Migrationsverket.
 • Lämna förteckning över barnets tillgångar (pdf, 84.6 kB) till överförmyndakansliet, detta ska ske inom två månader efter förordnandet.
 • Se till att barnet får tid för hälsoundersökning på Asyl- och invandrarhälsan. Var alltid med barnet vid första besöket hos asylhälsan, tandläkare och synoptik (därefter vid behov).

Om barnet får permanent uppehållstillstånd ska du som god man dessutom...

 • Omgående meddela detta till överförmyndarkansliet.
 • Folkbokföra barnet och se till att barnet får sina fyra sista siffror i personnumret, detta görs via Skatteverket.
 • Öppna bankkonto i barnets namn. Om barnet har ICA-kort behöver du ta ut alla pengarna från kontot inom en månad efter uppehållstillståndet, detta för att pengarna inte ska frysa inne.
 • Ordna med ID-kort .

Att göra i övrigt

 • Ha regelbunden kontakt med barnet.
 • Företräd barnet om denne utsatts för eller begått brott.
 • Informera överförmyndarkansliet och socialtjänsten om barnets föräldrar kommit till Sverige.
 • Informera barnet när uppdraget avslutas.
 • Meddela överförmyndaren omgående sådana förändringar som kan påverka ditt uppdrag, exempelvis om barnet flyttar, försvinner, avviker, får uppehållstillstånd/avvisnings- eller utvisningsbeslut, uppskrivning/nedskrivning i ålder.

 Vad ingår inte i uppdraget?

God man ska inte...

 • Sköta den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet, exempelvis att se till att barnet går till skolan och hjälpa till med läxor.
 • Försörja barnet. Det är inte tillåtet att sammanblanda gode mannens och barnets ekonomi eller att skuldsätta barnet. Gode mannen får inte heller förskottera barnets utgifter.
 • En god man har inget skadeståndsansvar om barnet förstör eller skadar inredning, lånade datorer eller dylikt.
 • Skicka pengar till barnets anhöriga. Dagersättning ska täcka kostnader för kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar samt täcka utgifter för hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel. Barnbidrag och studiebidrag är en ersättning som ska tillfalla den som har den faktiska vårdnaden om barnet. Det är alltså inte den unges pengar. Gode mannen är skyldig att se till att de ersättningar som barnet får används till det pengarna är ämnade att gå till.
 • Öppna barnets post. Varken god man, boendepersonal eller familjehemmet har rätt att öppna barnets post. Barnet måste lämna en fullmakt till den som bör vara med vid öppnandet.
 • Skjutsa barnet till och från olika aktiviteter eller besök, till exempel till migrationsverket, sjukhus, tandläkare och olika fritidsaktiviteter.
 • Handla åt barnet, till exempel mat eller kläder.
 • Ingripa vid bråk eller andra konflikter på boendet.
 • Företräda barnet vid den rättsliga prövningen av asylfrågan. Det är det offentliga biträdet som fått uppdraget att företräda barnet i asylärendet. Gode mannen bör inte själv agera genom att skicka in skrivelser till eller kontakta migrationsdomstolarna. Gode mannen bör dock ha en nära kontakt med det offentliga biträdet.
 • Ansöka om att barnets föräldrar ska komma till Sverige. Vare sig gode mannen eller barnet har behörighet att företräda föräldrarna.
Kontakter som kan vara bra att ha

Asyl- och invandrarhälsan

Besöksadress: Fredsgatan 27 B, 703 62 Örebro
Telefon: 019-602 67 58

Larmnummer för försvunna barn

Telefon: 116 000

Migrationsverket

Besöksadress: Riagatan 1, 702 26 Örebro
Telefon växel: 010-485 83 29
Telefon: 010-485 29 43
E-post: gb-orb-utredningsteamet@migrationsverket.se


Tolk- och översättarservice

Telefon: 019-602 31 55
Fax: 019-602 31 58
E-post: tolkservice@regionorebrolan.se


Utredningsenheten ensamkommande barn och unga

Besöksadress: Drottninggatan 46, vån 2
Postadress: Box 341 30, 701 35 Örebro
Telefon Servicecenter: 019-21 10 00
Fax: 019-21 36 26


Perrongen (skola för nyanlända barn)

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 12, 702 23 Örebro
Telefon Servicecenter: 019-21 10 00

Lästips

Ensamkommande barn och ungdomar – En praktisk handbok om flyktingbarn
Av: Kerstin Fälldin och Görel Strand

Ensamkommande barns rätt – En vägledning för den gode mannen, kommunen m.fl.
Av: Eva von Schéele och Ingemar Strandberg

Nytt liv i Sverige – En introduktion för gode män till ensamkommande barn
Av: Röda Korset och Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare

Att möta de ensamkommande barnen
Av: Rädda Barnen

De osynliga barnen – Rapport om ensamkommande barn och deras boende under asylperioden
Av: Unicef

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar
Av: Sveriges Kommuner och Landsting, tillsammans med Migrationsverket och Socialstyrelsen

Senast uppdaterad: 9 januari 2018

Publicerad: 17 juni 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se