Meny
 • Start
 • / Utvecklingsstrategi

Utvecklingsstrategi

Regionen

 • Örebro är och ska förbli ett regionalt nav för arbetsmarknad, högre utbildning, forskning, kvalificerad service, kultur, idrott och handel.
 • Örebros arbetsmarknad ska förstoras genom att skapa tillgänglighet till fler jobb inom en timmes resa till/från Örebro.
 • I Örebro stad prioriteras en tät bostadsbebyggelse liksom verksamheter som ger många jobb.

Staden

 • Örebro är en tätt växande stad i alla väderstreck
 • Örebro är en stad med boendemiljöer med stor närhet till natur, parker, fritid, service och stadskärnan
 • Örebro är en sammanhållen stad med stadsdelar som kompletterar varandra och stadsområden som sitter ihop.
 • Mötesplatser och fungerande vardagsliv i stadsdelarna skapas genom att tillkommande dagligvaruhandel, offentlig service, kultur- och fritidsaktiviteter etc. i stor utsträckning lokaliseras till vissa stråk och befintliga eller nya lokala centrum.
 • Örebro har en attraktiv stadskärna med många historiska dimensioner och lager som värnas och tas tillvara.
 • Stadens kontakt med Hjälmarlandskapet ska värnas och utvecklas som rekreationsområde som kommer alla till del.
 • Svartåns ringlande genom staden utgör ett av Örebros mest karaktäristiska och framträdande drag.
 • Det område som uppfattas som innerstad kommer att växa genom förtätning och omgestaltning av huvudgator.
 • Den befintliga bebyggelsen i Örebro har en lång historia och bebyggelsens årsringar kan tydligt läsas.
 • För att säkerställa att staden växer och utvecklas enligt ovan behöver särskilt geografiskt och resursmässigt fokus ligga på utpekade utvecklingsområden.

Landsbygd och mindre tätorter

 • På Örebros landsbygd prioriteras bebyggelseutveckling i kommunens tätorter, de småorter som är viktiga i sin bygd och de stråk som förbinder dessa med staden.
 • Bidra till inflyttning, återflyttning och kvarboende genom att det ska finnas planmässiga förutsättningar för en blandad bostadsstruktur, samt kommersiell och offentlig service i de viktiga kommunala kärnorna.
 • Lantliga boendemiljöer och landskapsbild värnas genom att ny bebyggelse anpassas till terräng- och naturförhållanden och till platsens kulturmiljövärden och tradition.
 • Mötesplatser och fungerande vardagsliv i tätorterna skapas genom att befintlig och tillkommande dagligvaruhandel, offentlig service, kultur- och fritidsaktiviteter etc. i stor utsträckning lokaliseras till befintliga centrum.
 • Genom våtmarkslandskap återskapas en del av de ekologiska kvalitéer som försvann vid sänkningen av Hjälmaren.

Bostäder

 • Örebro kommuns viktigaste tätorter och stadens stadsdelar ska präglas av en blandad bostadsstruktur.
 • Tillkommande bostäder ska komplettera bostadsutbudet för bättre blandning och skapa sammanhållen stad med stadsdelar som kompletterar varandra och sitter ihop.
 • Bostäder ska primärt tillkomma i stadens och landsbygdens utvecklingsstråk samt i kommunens tätorter och de småorter som är viktiga i sin bygd.

Näringsliv

 • Kommunen ska erbjuda ett varierat utbud av lokaliseringsmöjligheter för olika näringslivsbehov.
 • I Örebro ska ytkrävande verksamheter lokaliseras längre ut i staden med närhet till viktig transportinfrastruktur.
 • Kunskapsintensiva verksamhet ska primärt lokaliseras centralt i staden.
 • Företag med ett lokalt serviceområde och mindre ytbehov ska förläggas i ett läge i staden så att miljöpåverkan från transporter minimeras.
 • Prioritera utveckling av City och Mariebergs handelsområde.

Grönstruktur, natur och vatten

 • Stadsnära naturområden är en viktig kvalitet.
 • Stadens viktigaste rekreationsområden bevaras och utvecklas. Rekreationsområdena erbjuder olika slags landskap (exempelvis herrgårdslandskap, skog, förkastningsbranten, Hjälmarstranden).
 • Innerstadens parker bevaras och nya tillskapas i takt med att staden växer.
 • I staden och de mindre tätorterna görs grönområdena tillgängliga via gröna stråk. Dessa ska bevaras och utvecklas och fler gröna stråk behöver skapas i ett nätverk som binder samman grönområdena.

Fritid

 • I Örebro utvecklas kultur- och fritidsaktiviteter i bostadsnära lägen och fritidsområden och idrottsanläggningar har god tillgänglighet till kollektivtrafik, gång- och cykelvägar.
 • Tillskapande av kultur- och fritidscenter sker i strategiska lägen. Dessa fungerar som nav och mötesplatser i befintliga och nya stadsdelar.
 • Tillräckliga markområden för idrott, lek och rekreation säkras i staden och de mindre tätorterna.

Trafik

 • I Örebro sker persontransporter huvudsakligen med kapacitetsstarka och utrymmessnåla trafikslag, d.v.s. med kollektivtrafik, gång och tvåhjulingar (exempelvis cykel). Gods körs i så hög utsträckning som möjligt på järnväg.
 • Stadens gatunät i såväl befintliga som nya stadsdelar ska vara kontinuerligt.
 • Snabb tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo genom Örebro.
 • Pendeltågsförbindelse från Nora, för vilken pendeltågsstation planeras i Hovsta.
 • Ett antal stråk planeras för att kunna hysa kapacitetsstark kollektivtrafik (exempelvis BRT).

Senast uppdaterad: 15 september 2017

Publicerad: 9 december 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Översiktsplan

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se