Meny
 • Start
 • / Utbildning och sjukvård

Utbildning och sjukvård

Skola och förskola

Framtida behov i skolan

Från 2015 till 2040 beräknas antalet förskolebarn öka med ca 2 500, antalet grundskoleelever i F-6 respektive 7-9 med ca 4 300 respektive 2 200, samt gymnasiet med ca 2 300 elever. Det fria skolvalet tillsammans med etablering av fristående skolor påverkar elevunderlaget för varje skola. Cirka tre av fyra elever väljer i dag den grundskola som ligger närmast hemmet.

Strukturbildande för staden

Skolors placering är strukturbildande för en stad. Skolan är viktig för familjers vardagsliv, en viktig arena för integration och del i skapandet av en lokal identitet för en tätort eller stadsdel. Barn som har möjlighet att gå på en förskola eller skola nära sitt hem får en god förankring i sitt närområde. Skollokalerna och tillhörande idrottshallar används för föreningsliv och möten, liksom skolgården för lek och spontanidrott utanför skoltid, vilket bidrar till att skolan fungerar som en lokal mötesplats. En skola och förskola bidrar till det flöde av människor som kan ge möjlighet till kommersiell service i tätorten eller stadsdelen.

Skolan och förskolans utemiljöer

Alla barn ska ha möjlighet att leka utomhus i hälsosamma och inspirerande miljöer. Barns hälsa, lärande och utveckling påverkas då positivt. Bra utemiljöer är tillräckligt stora för att slitaget på vegetationen inte ska bli för stort och för att ge utrymme för en variation av aktiviteter. Viktiga grundförutsättningar är en varierad topografi som stimulerar till rörelse och rikligt med vegetation i form av träd och buskar. Vegetationen ger skugga och platser för lugn och återhämtning, den är viktig för utforskande aktiviteter och lärande, samt ger tillgång till lösa material som t.ex. vatten, sand, löv och stenar, som är mycket viktiga i barns fantasi och skapande lekar. För många barn är uteleken på skolan och förskolan ofta den enda tid barnet är utomhus på hela dagen. Därför är utomhusmiljöerna vid skolor och förskolor mycket viktiga.

Skolans storlek

Storleken på skolan bidrar till olika mycket trafik. En stor skola/förskola får ett större geografiskt upptagningsområde än en liten skola, vilket bidrar till längre resor. Ju längre en resa är desto fler väljer bilen framför de hållbara transportslagen gång- , cykel- och kollektivtrafik. Ju mer trafik desto svårare är det att ordna en säker trafikmiljö kring skolan. Det är hälsofrämjande för barnen att gå eller cykla till skolan själv, och det bidrar till att utveckla barnens självständighet. För att fler barn skall tillåtas ta sig självständigt till skolan är det viktigt att det finns skolor nära barnens bostäder och säkra gång- och cykelvägar mellan skola och bostad.

Av alla dessa skäl behöver kommunen noga överväga skolors lokalisering.

STÄLLNINGSTAGANDEN

 • Det bör finnas förskola i alla tätorter och stadsdelar. Kommunen ska sträva efter att barnen har en förskola på gång- och cykelavstånd från hemmet, med goda möjligheter för föräldrar att lämna och hämta sina barn på ett hållbart och trafiksäkert sätt.
 • Det bör finnas skola för yngre grundskoleelever (F-6, alt. F-3) i alla stadsdelar och tätorter. Kommunen ska sträva efter att barnen har en skola på gång- och cykelavstånd från hemmet, med goda möjligheter för barnen att ta sig mellan hemmet och skolan på egen hand på ett trafiksäkert sätt.
 • Skolor för äldre grundskoleelever (7-9) lokaliseras med fördel relativt centralt i staden eller på strategiska platser där skolan får elever från flera olika orter eller stadsdelar med olika socioekonomiska förutsättningar. Det ska vara god tillgänglighet med cykel och kollektivtrafik till skolorna så att eleverna kan ta sig till skolan på egen hand på ett trafiksäkert sätt.
 • Gymnasieskolor bör lokaliseras centralt i staden där det är god tillgänglighet med cykel och kollektivtrafik så att eleverna kan ta sig till skolan på egen hand.
 • Kommunen ska sträva efter att ha vuxenutbildningen samlad i ett läge med god kollektivtrafik.
 • Det är bra om bostadsbyggandet sprids ut över staden och kommunens orter för att skapa ett stabilare elevunderlag över tid.
 • Skolor i mindre tätorter ska värnas så långt som det är ekonomiskt och pedagogiskt möjligt, eftersom de är mycket viktiga för tätorterna och en levande landsbygd.
 • I den fysiska planeringen ska kommunen ta hänsyn till eventuella framtida utbyggnadsbehov för befintliga och nya skolor och förskolor, och undanta den marken från annan exploatering.
 • Vid planering av nya stadsdelar ska ytor alltid avsättas för förskolor och vid behov grundskola F-6.
 • För att skapa mötesplatser och kunna samnyttja parkering är det önskvärt att skolor i stadsdelar och mindre tätorter lokaliseras nära andra besöksintensiva verksamheter som t.ex. kultur- och fritidscenter, idrottsanläggning, dagligvaruhandel och annan service.
 • För att samhällets resurser ska nyttjas så effektivt som möjligt är det nödvändigt att skapa förutsättningar för samnyttjande av lokaler, till exempel idrottshallar eller samlingslokaler, och det civila samhällets behov ska tas i beaktande i planeringen.
 • För möjlighet att samnyttja lokaler, som t.ex. kök och idrottshall, och för flexibilitet över tid är det en fördel om kommunal eller privat skola och förskola är lokaliserade nära varandra, om detta inte gör att det blir så många elever på samma plats att trafikproblem uppstår.
 • Kommunen ska behålla skolfastigheter i Örebro tätort och i de kommunala kärnorna i kommunal ägo för framtida handlingsfrihet. Detta gäller särskilt centrala skolfastigheter. Även centralt belägna privatägda skolfastigheter ska långsiktigt bevaras för skoländamål.
 • Vid nyetablering av förskoleverksamhet är det viktigt med tillräckligt stor gård av god kvalitet för utevistelse. Friytan bör vara minst 30 kvm per barn men helst 40 kvm per barn där det är möjligt. Förskolor kan inrymmas på bottenvåningen av flervåningshus.
 • Vid nyetablering av skolverksamhet för yngre grundskoleelever (F-6) är det viktigt med tillräckligt stor gård av god kvalitet för utevistelse. Friytan bör vara 30 kvm per barn. Skolbyggnaden kan vara i flera plan för att spara markyta.
 • Vid nyetablering av skolverksamhet för äldre grundskoleelever (7-9) och gymnasieelever är det viktigt med friyta av god kvalitet för utevistelse. Friytan bör vara 20 kvm per elev i årskurs 7-9 och 10 kvm per elev i gymnasiet. Skolbyggnaden bör vara i flera plan för att spara markyta.
 • Storleken på gården kan om det är nödvändigt, delvis kompenseras av god och trafiksäker tillgänglighet till annat intilliggande grönområde. Detta kan bli nödvändigt exempelvis vid expansion av en befintlig förskola eller skola, eller i vissa fall vid nyetablering, i stadsdelar som förtätas med fler bostäder och där mer mark för skola eller förskola inte finns att tillgå. Den kvarvarande friytan ska också utvecklas för att kunna vara en fullgod utemiljö för fler barn.
 • Örebro kommun ska ta fram riktlinjer för friyta, som ska klargöra vår tillämpning av allmänna råden (Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet).

Örebro universitet och universitetsanknuten verksamhet

Örebro universitet har 2016 ca 1 300 anställda och cirka 17 000 studenter fördelade på 80 olika utbildningsprogram, både på grundnivå och avancerad nivå samt cirka 600 fristående kurser. Forskningen inom Örebro universitet bedrivs i 36 ämnen inom områdena medicin och hälsa, humaniora och socialvetenskap, lärarutbildningen, och ekonomi, natur- och teknikvetenskap. Universitetet sysselsätter cirka 400 doktorander och har hög internationell ranking. Universitetet har både nationella och internationella samarbeten och samverkar med näringslivet, Region Örebro, kommuner och andra organisationer. Verksamheterna är geografiskt spridda från Campus Örebro till Campus Universitetssjukhuset, Grythyttan samt Karlskoga.

En fortsatt utveckling av Örebros universitet är en viktig faktor för hela regionens utveckling. Universitetet har stor betydelse när det gäller föryngring och tillskott av högutbildad arbetskraft till arbetsmarknaden. Studenter från universitetet ger oss också en möjlighet att öka befolkningen i vår region.

STÄLLNINGSTAGANDEN

 • Kommunen ska i den fysiska planeringen ta stor hänsyn till universitetets expansionsbehov, både avseende kärnverksamheten, önskemål om student- och forskarbostäder liksom rumsliga behov hos verksamheter som är nära kopplade till universitetets verksamhet och där den fysiska närheten mellan dem är av betydelse.
 • Rudbecksgatan och Universitetsallén ska gestaltas på ett stadsmässigt vis så att universitetet och Campus USÖ inte upplevs avskilt från stadskärnan och varandra.
 • För att öka universitetets integration med staden är det önskvärt att bostäder lämpliga för studenter skapas i olika delar av staden.

Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ)

Sjukhuset i Örebro utgör ett av landets 7 universitetssjukhus och är arbetsplats för cirka 3 500 personer, vilket gör den till en av länets största arbetsplatser. Här erbjuds avancerad och högspecialiserad sjukvård, forskning och flera olika vårdutbildningar vilket sedan år 2011 inbegriper läkarutbildning. Utbildningarna bedrivs i ett nära samarbete med Örebro universitet, som har ett campus lokaliserat på sjukhusområdet. Ett omfattande samarbete finns med Region Värmland. Sjukhusets utvecklings- och expansionsmöjligheter genom rumslig utvidgning säkerställs främst inom ramen för det kommande arbetet med CV-områdets omdaning.

STÄLLNINGSTAGANDEN

 • På sikt behövs delar av ”CV-området” för att säkra en långsiktig utbyggnad och utveckling av universitetssjukhuset.
 • Möjligheter ska lämnas för en expansion inom nuvarande sjukhusområde för utbildning och universitetsverksamhet med anknytning till universitetssjukhuset, kanske genom att bygga på höjden.
 • Skyddade, varierande omgivningar och promenadstråk runt USÖ är viktiga för rehabiliterande promenader.

Närsjukvård

En närsjukvårdsenhet servar 10‑12 000 personer. En befolkningstillväxt på ca 50 000 personer i kommunen de närmsta 25 åren innebär ett behov av 4‑5 ytterligare sjukvårdsenheter i kommunen.

STÄLLNINGSTAGANDE

 • Närsjukvårdsenheter placeras med fördel i bostadsnära lägen, i närheten av annan samhällsservice och med god tillgänglighet för gång- cykel- och kollektivtrafik.

Senast uppdaterad: 15 september 2017

Publicerad: 9 december 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Översiktsplan

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se