Meny

Trafik

Trafiken och resandemönster i Örebro kommun

Örebro kommun genomkorsas av eller är start/slutpunkt för flera stora vägsträckningar, varav två europavägar, fem riksvägar och fyra järnvägar. De tre största vägarna – E18, E20 och riksväg 50 – går samman i Örebro. Två stora järnvägslinjer – Godsstråket genom Bergslagen samt Västra stambanan – går genom länet. Örebro har dessutom förhållandevis goda tågförbindelser med Stockholm via Mälardalsbanan och Svealandsbanan. I Hallsberg, 30 km söder om Örebro, finns Sveriges största rangerbangård med dagliga godståg till en rad destinationer. I Örebro och Hallsberg finns kombiterminaler för omlastning av gods mellan väg och järnväg. Örebro flygplats, med gods-, reguljär- och chartertrafik, ligger väster om Örebro.

Trafiksystemet i Örebro tätort är hittills i huvudsak anpassat för god framkomlighet med bil. I början av 2010-talet ökades kapaciteten ytterligare med två nya länkar, Gustavsviksbron och Skebäcksbron. I tätorten finns omkring 220 kilometer separerade cykelvägar. Sedan år 2011 pågår utbyggnad av en rad huvudcykelstråk. Cykling i blandtrafik är tillåtet i större delen av gatunätet.

Stadsdelar som tillkommit mellan åren 1955 och 2000 är trafikplanerade utifrån principen att olika färdmedel skiljs åt och att långväga trafik passerar utanför områden. Det innebär att många stadsdelar och områden i Örebro endast har gatuförbindelse med varandra via långa omvägar. De stadsdelar och bostadskvarter som byggts från 1990-talet och fram till idag är i huvudsak väl integrerade med omgivande stadsdelars trafiknät.

Cykel och gång har en relativt stor andel av antalet resor inom kommunen, men eftersom dessa i allmänhet är korta dominerar bilen sett till transporternas längd. Mätt i antal resor, tar vi bilen ungefär dubbelt så ofta som vi tar cykeln. Sett till reslängden kör vi bil drygt tio gånger längre.

Resvanor 2011

Bil

Cykel

Gång

Buss

Andel av totala antalet resor (%)

54

25

11

8

Kvinnor

50

27

13

10

Män

59

23

10

6

Statistiken i avsnittet kommer från resvaneundersökning 2011.

Endast åtta procent av antalet resor sker med kollektivtrafik och örebroarna cyklar tre gånger så ofta som de tar bussen. De flesta av kommunens tätorter försörjs med kollektivtrafik, men i många fall med låg turtäthet och relativt långa restider jämfört med bil. På regional nivå finns goda möjligheter att pendla med tåg eller buss mellan de större tätorterna. Andelen som arbetspendlar med kollektivtrafiken regionalt är dock mindre än 20 procent.

Som framgår av tabellen åker män bil oftare än kvinnor. Gång-, cykel- och kollektivtrafik används oftare av kvinnor än av män. 18 procent av den vuxna befolkningen anger att de bor i ett hushåll som saknar tillgång till bil. Variationen är stor mellan stadsdelarna, från 2 procent i Hovsta till 33 procent i Brickebacken.

Trafikprogrammet

Mål och utgångspunkter för trafiken finns samlade i Trafikprogram för Örebro kommun. Trafikprogrammet fungerar även som ett paraply för en rad fristående dokument som innehåller egna uppföljningsbara mål och/eller preciserade åtgärder.

Trafikprogrammet tar sikte på att skapa den hållbara staden. I trafikprogrammet för Örebro kommun finns tre mål:

 • Av det totala antalet resor i Örebro kommun ska andelen gång, cykel och kollektivtrafik utgöra 60 procent 2020 (andelen var 44 procent 2011).
 • Den totala mängden fossilbränsledriven biltrafik ska minska i absoluta tal fram till 2020.
 • Inom Örebro tätort är målet att det ska ta maximalt dubbelt så lång tid att ta buss jämfört med bil, och maximalt 1,5 gånger så lång tid att cykla jämfört med bil.

Den fysiska planeringen har stor betydelse för utvecklingen av ett hållbart transportsystem och möjligheten att nå trafikprogrammets mål.

Läs mer i Trafikprogram för Örebro kommun.

Övergripande ställningstaganden

I Örebro planerar vi med ett helhetstänk, där vi ser på trafiken som en del av staden. Vi planerar för att människor och gods ska kunna nå sina målpunkter. Det handlar om att göra staden tillgänglig för alla och att fokus flyttas från att tänka framkomlighet för fordonen till att skapa tillgänglighet för människan. Målet är en blandad och attraktiv stad för alla, en gång- och cykelstad med effektiv kollektivtrafik och fungerande biltrafik.

I en växande stad som Örebro krävs satsningar på yteffektiva transportlösningar och avvägningar mellan vad den värdefulla marken skall användas till. Genom att prioritera de mer kapacitetsstarka färdmedlen gång, cykel och kollektivtrafik kommer de fler människor till nytta utan att en större yta tas i anspråk.

Att jobba för ett jämställt transportsystem där alla oavsett kön, ålder eller ekonomiska förutsättningar ska kunna röra sig fritt, är tillsammans med målen om minskad klimatpåverkan viktiga förutsättningar för Örebros utveckling.

STÄLLNINGSTAGANDEN

 • Fyrstegsprincipen ska tillämpas för analys och prioritering av åtgärder inom transportområdet. Det innebär att man i första hand ska försöka påverka resandet och transporterna, i andra hand effektivisera trafiken, i tredje hand förbättra infrastrukturen och i fjärde hand bygga ny infrastruktur.
 • Rörlighet ska i högre grad ske med kapacitetsstarka och utrymmessnåla transportmedel som kollektivtrafik, gång och tvåhjulingar (t.ex. cyklar, elmopeder). Därför ska transportsystemet och infrastrukturen utformas så att det blir rationellt att resa på ett hållbart sätt. I en växande stad behöver utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag prioriteras.
 • Den fysiska planeringen strävar mot att persontransporter inom Örebro tätort och i de mindre tätorterna i första hand ska ske med gång-, cykel- eller kollektivtrafik så att marknadsandelen för de trafikslagen ökar.
 • Den fysiska planeringen strävar mot att godstransporter i högre utsträckning ska ske på järnväg.
 • Gatunätet ska utformas på ett sätt som sänker hastigheten för den motordrivna trafiken i staden och i de mindre tätorterna. Det är viktigt för trafiksäkerheten, men minskar också bullret, förbättrar luftkvaliteten, minskar klimatpåverkan och gör det mer attraktivt att gå och cykla.
 • Vid alla förändringar i stadskärnan och Örebros centrala delar ska det prövas hur attraktivitet, tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet för gående, cyklister och kollektivtrafik kan förbättras. Tillgängligheten för bil är också viktig, men biltransporter ska dock, så ofta som är praktiskt möjligt, ske i låg hastighet och på gåendes och cyklisters villkor.
 • Till betydande knutpunkter för regional kollektivtrafik (tåg och bussar) ska stadens viktiga stråk för cykel och kollektivtrafik anslutas och tillgängligheten för fotgängare ska vara god.
 • Planeringen ska bidra till att antalet bullerstörda invånare minimeras.
 • Trafikplaneringen ska bygga på viljeinriktningen om hållbar trafik istället för att utgå från prognoser.
 • Trafikplaneringen ska utgå ifrån politiskt antagna mål, den hållbara utvecklingens tre dimensioner och barnperspektivet.
 • Trafikanten ska vara i fokus och trafikplaneringen ska utgå ifrån att trafik är människor och gods som rör sig, inte fordon. Kommunen ska arbeta för att påverka resvanorna i en riktning som minskar behovet av ny infrastruktur och bidrar till bättre folkhälsa.
 • Vid nyetablering av bostäder i staden eftersträvas en kvarterstadsstruktur med ett öppet och kontinuerligt gatunät.
 • Gatunätet i Örebro ska utgå ifrån det traditionella gatunätet som bygger på en rutnätsstruktur. Via rutnätet fördelas trafiken genom stadsdelarna. Grundprincipen är att trafiken sprids på så många gator som möjligt. Det är också lätt att orientera sig i en sådan bebyggelse som har ett rutnät, även om det finns variationer i mönstret.
 • I förändringar i stadskärnan och övriga delar av centrala staden sker prövning i hur gång, cykel och kollektivtrafik kan prioriteras.
 • Knutpunkter för regional kollektivtrafik ska vara tillgängliga för gående, cyklister och lokal kollektivtrafik.

Gång

Att gå till fots är människans ursprungliga och vanligaste förflyttningssätt. I stort sätt alla resor börjar med en förflyttning till fots, oavsett om man ska fortsätta sin resa med ett annat transportmedel, eller att resan fullföljs till fots.

Gång ger goda förutsättningar för upplevelser och möten med andra människor. Något som försvårar möjligheterna att röra sig till fots genom staden är förekomsten av barriärer, t.ex. Svartån, motorvägen, järnvägen och större gator som Rudbecksgatan och Östra Bangatan. Via tunnlar och broar kan en del av barriärerna korsas planskilt vilket ger god trafiksäkerhet och tillgänglighet men känslan av otrygghet gör miljön mindre attraktiv. En gångstråksplan tas fram som en motsvarighet till Handlingsplan för ökat cyklande, men med fokus på gångtrafiken.

STÄLLNINGSTAGANDEN

 • Gång ska ses som ett eget transportslag som värderar framkomlighet och tillgänglighet, vilket ska prioriteras i planeringen.
 • Det ska finnas ett tillräckligt utbud av promenadvägar i staden, i de mindre tätorterna och på landsbygden.
 • Barn ska ha en säker gångväg till och från skolan inom skolans upptagningsområde.
 • För att öka känslan av trygghet ska det finnas alternativa vägar till olika målpunkter.
 • I stora stadskvarter (längre än ca 200 m) bör man vid detaljplanering skapa möjlighet för fotgängare att passera genom kvarteret.
 • Gångvägarna ska upplevas säkra, trygga och trivsamma samt ge möjlighet att gå den kortaste vägen. Dit hör också andra miljöer som skapar förutsättningar för att gå, som parkeringsplatser och busshållplatser. Utformningen ska kombinera funktion och estetik.

Cykel

Cykeln är ett transportmedel som bär med sig många fördelar, exempelvis är det ett billigt, miljövänligt, hälsosamt och jämställt sätt att ta sig fram. För kortare resor inom staden är det dessutom det snabbaste och smidigaste alternativet. Cykeln är ett utrymmessnålt transportslag och en viktig del av Örebro kommuns långsiktiga strävan att skapa en hållbar stad.

För att Örebro ska fortsätta utvecklas som en attraktiv cykelstad är det viktigt att tillgodose olika målgruppers behov. Det ska vara enkelt, säkert och attraktivt att cykla oavsett tid på dygnet, cyklistens ålder, trafikvana och kön. Barns skolvägar måste ha hög trafiksäkerhet medan vuxnas cykling till och från arbetet mer handlar om framkomlighet, kort restid och komfort. En annan viktig målgrupp är barn som cyklar till fritidsaktiviteter. Dessutom är cykeln ett viktigt färdmedel till handel och service och vid rekreation, motion och turism.

STÄLLNINGSTAGANDEN

 • Kommunen ska bygga ut huvudcykelstråk som underlättar för längre cykelresor mellan innerstad och ytterstad, med god framkomlighet där cyklisterna prioriteras i korsningspunkter.
 • Stadscykelnätet mellan och inom stadsdelar behöver byggas ut för att minska maskvidden i cykelnätet och öka genheten och tillgängligheten till vardagsmålpunkter.
 • Barn ska ha en säker cykelväg till och från skolan inom skolans upptagningsområde.
 • Örebro kommun ska i samverkan med Trafikverket och Region Örebro län verka för utbyggnad av fler regionala cykelvägar för arbetspendling och fritidsresor mellan viktiga kommunala kärnor och Örebro tätort, samt mellan andra närliggande orter. Även cykelvägar från kommunens orter till större målpunkter är önskvärt.
 • Cykelvägar ska hålla hög kvalitet. Huvudcykelstråken och övriga cykelvägar ska ha god framkomlighet och god komfort.
 • Åtgärder som ökar cyklisters framkomlighet i korsningar skall genomföras. Korsningspunkter ska utformas på ett trafiksäkert sätt.
 • Cykelvägarna ska upplevas som säkra, trygga, attraktiva och lätta att följa. Ensliga cykelvägar bör ha en alternativ väg bland bebyggelse och annan trafik.
 • Örebro kommun har en parkeringsnorm för cyklar som reglerar hur mycket yta som ska avsättas för cykelparkering (respektive bilparkering).
 • Antalet cykelparkeringar ska utökas i centrum och vid bytespunkter med andra trafikslag. Korttidsparkering för cykel kan vara enklare utrustad än långtidsparkering där låsbarhet och väderskydd är viktiga funktioner. Cykelparkering i centrum ska i ökad utsträckning ordnas på gator istället för på gångbanor.

Läs mer om kommunens cykelplanering i Cykelnätsplanen, Handlingsplan för ökat cyklande i Örebro kommun samt Cykelparkering, riktlinjer för Örebro kommun.

Kollektivtrafik

För att kollektivtrafikens andel av de totala antalet resor i kommunen ska öka är det viktigt kollektivtrafiken uppfattas som ett attraktivt och väl fungerande transportsätt. Både regiontrafiken, stadstrafiken och flextrafiken behöver fortsätta utvecklas. Genom att förtäta staden i befintliga kollektivtrafikstråk och strategiskt planera för kapacitetsstarka kollektivtrafiklinjer, ökar underlaget av resenärer och möjligheterna för en effektiv kollektivtrafik förbättras. Genom att bytespunkter görs mer attraktiva blir bytet mellan olika transportmedel enklare och tryggare och det ökar kollektivtrafikens konkurrenskraft jämte andra transportsätt ytterligare.

STÄLLNINGSTAGANDEN

 • Längs de gator som i kartan markerats som viktiga stråk för dagens stomlinjer eller framtida kapacitetsstark kollektivtrafik ska gaturummet värnas och möjligheten att göra busskörfält bevaras.
 • Stomlinjer och regionala expressbussar ska i mest möjliga mån ges prioritet i trafiksignaler.
 • Den fysiska planeringen ska beakta möjligheten att ordna framtida tvärförbindelser runt och igenom staden.
 • I anslutning till hållplatser i staden byggs cykelparkeringar och vid vissa större hållplatser även pendelparkering för personbilar. Omstigningspunkter ska vara utrustade med väderskydd.
 • Regionaltågstrafiken bör utvecklas. Se avsnitt Järnväg nedan.
 • Kollektivtrafikens viktiga stråk på landsbygden ska värnas och förstärkas. Pendlarparkeringar ska finnas vid strategiska bytespunkter.
 • Regionbussarnas behov av god framkomlighet i staden ska beaktas.

Se även avsnittet om Järnväg nedan, samt Kollektivtrafikprogram för Örebro kommun.

Biltrafik

Bilen är ett viktigt färdmedel för transport på längre sträckor exempelvis mellan städer och på landsbygd. I tätbebyggda områden, där anspråken på markanvändningen är fler än enbart för transport, finns ett behov av att begränsa bilanvändandet och väga detta mot andra funktioner, kvaliteter och intressen.

I Örebro planerar vi för den täta, blandade och attraktiva staden för alla, en gång- och cykelstad med effektiv kollektivtrafik och fungerade biltrafik. I en stad som växer krävs satsningar på yteffektiva transportlösningar och avvägningar mellan vad den värdefulla marken skall användas till. Därför måste den ytkrävande biltrafiken planeras efter stadens villkor, både när det gäller effektivare parkeringslösningar, liksom en samhällsplanering inriktat mot förtätning och därmed minskade avstånd i staden.

Det handlar även om att minska de negativa effekterna som biltrafiken har på staden och människorna. Exempel på dessa effekter är buller, försämrad luftkvalitet, försämrad trafiksäkerhet, trängsel, barriäreffekter.

Genom att planera för ett sänkt trafiktempo i tätbebyggda områden minskas gatornas barriäreffekt samtidigt som en ökad trafiksäkerhet uppnås.

STÄLLNINGSTAGANDEN

 • Biltrafiknätet ska erbjuda alternativ till genomfartstrafik via Örebro centrum. Tunga transporter utan ärende till centrum ska gå i stadens utkant.
 • En del av det utrymme som idag i huvudsak disponeras av bilar kan behöva ersättas av utrymme för gående, cyklister och kollektivtrafik, vilket i vissa fall kräver större ombyggnader.
 • Gatans utformning ska motsvara den skyltade hastigheten.
 • Vid exploatering i stadskärnan ska möjligheter att skapa bilparkeringsplatser inomhus beaktas. Samutnyttjande ska ske i parkeringsanläggningar för att maximera tillfälliga besökares möjlighet att nyttja serviceutbudet i centrum.
 • Örebro kommun har en parkeringsnorm som reglerar hur mycket yta som ska avsättas för bilparkering (respektive cykelparkering). Behovet av bilparkeringsytor kan minimeras om samutnyttjande sker mellan boende, verksamma och besökare samt att olika mobilitetslösningar tillämpas.
 • Kommunen planerar ny sträckning och trafikplats mellan E20 och riksväg 51 i Marieberg.

Läs mer i Parkeringsnorm för Örebro kommun.

Järnväg

Spårbundna transporter är ofta ett bättre alternativ än vägtransporter både för personer och varor, med hänsyn till energianvändning och utsläpp av farliga ämnen.

Kommunen arbetar för en ny snabbare tågförbindelse mellan Oslo - Stockholm som kan förbinda huvudstäderna med en restid understigande tre timmar. En delsträcka mellan Kristinehamn - Örebro har utretts under namnet FASE 2. Den kommer också att ha stor betydelse för det regionala resandet.

Stora mängder gods transporteras i dag med järnväg genom Örebro. Med hänsyn till miljön bör ännu större del av godstransporterna föras över till järnväg men flyttas ut ur stadskärnan. Buller och vibrationer från godstågen är störande för dem som bor i närheten och det finns risker med den stora mängd farligt gods som passerar stadskärnan. När en ny tågförbindelse på sträckan Kristinehamn-Örebro byggs kan godset flyttas ut ur stadskärnan med hjälp av en särskild godsomledningslösning. Detta ger stora vinster för stadsmiljön och minskar järnvägssystemets sårbarhet eftersom både person- och godstrafik kan omledas vid behov.

STÄLLNINGSTAGANDEN

 • Plats reserveras genom Örebro för framtida behov av utökad spårkapacitet, för verksamheter kopplade till transporter, för nya transportlösningar och för utvidgning av stationer och bytespunkter.
 • Kommunen har en vision om att minska störningar och barriäreffekter från järnvägen genom centrala Örebro genom att leda godset utanför stadskärnan. Detta minskar miljöpåverkan av buller och vibrationer samt riskerna vid olyckor med farligt gods. Järnvägen behåller sitt läge i marknivå enligt tidigare beslut.
 • Mark reserveras för pendeltågsstationer i Hovsta. I Lillån, Marieberg och Mosås ska framtida möjlighet till pendeltågsstationer inte omöjliggöras. Sträckning för ny snabbare tågförbindelse mellan Kristinehamn-Örebro har utretts under namnet FASE 2, som del av framtida tågsträckning mellan Oslo-Stockholm. Sträckningen pekas ut som reservat i översiktsplanen och en reservsträckning ska tas fram.
 • Regionaltågstrafiken bör utvecklas med bättre anslutningar mot exempelvis Laxå, Lindesberg/Kopparberg och pendeltågsförbindelse till Nora bör skapas.
 • Resecentrum ska som centralstation och regional nod utvecklas så att dess kapacitet, tillgänglighet och attraktivitet ökar.
 • Södra station ska utvecklas som pendlarstation och tågstopp och säkerheten för resande ska förbättras.
 • En ny godsterminal för omlastning mellan väg och järnväg planeras vid Törsjö. Den nya anläggningen ersätter Svampenterminalen. För att optimera denna funktion ska kommunen bara bereda plats för verksamheter som behöver direktanknytning till järnvägsnätet.
 • För att ge möjlighet till godstransporter med järnväg är det viktigt att spårreservat till järnväg som är i drift bevaras. Utrymme skapas för spåranslutningar till nya områden där så är möjligt. Möjligheten att ansluta nytt industrispår till ny verksamhetsmark från FASE 2-sträckningen längs med E18 studeras.
 • Om befintliga industrispår i staden tas ur bruk ska sträckningen bevaras obebyggd för framtida handlingsfrihet för att skapa t.ex. grönstråk, gång- och cykelbanor eller för framtida kollektivtrafik.
 • Prioriterade steg 3- och steg 4-åtgärder (enligt fyrstegsprincipen) på järnväg i regionen är, förutom åtgärder på järnvägen och stationerna i Örebro, utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg och Degerön, fortsatt utbyggnad av spårkapaciteten på Svealandsbanan, Mälarbanan och Västra stambanan, trimning av befintlig järnväg mellan Karlstad och Örebro, samt trimning av befintlig järnväg mot Gävle/Sundsvall/Ånge respektive Borlänge.

Se även Fördjupning av översiktsplanen för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik. Ny järnväg beskrivs även i kapitel Miljökonsekvensbeskrivning.

Flyg

Örebro flygplats har charter-, reguljär- och godstrafik till Sverige och andra länder. Den är en av landets största fraktflygplatser samtidigt som chartertrafiken utvecklas. Start- och landningsbanan har nyligen förlängts vilket bland annat har möjliggjort för långdistansflygningar.

Beroende på Örebros långa avstånd till Arlanda, kommer flygplatsen att behövas som komplement inom överskådlig tid. I och med regionens inriktning som logistikcentrum fyller flygplatsen en viktig funktion för näringslivet. Flygplatsen har ett strategiskt läge nära stora transportvägar vilket underlättar omlastning av gods, men gör också att regionens näringsliv och invånare har god tillgång till flyget.

Flygtrafiken medför omgivningspåverkan, framför allt buller, och detta påverkar markanvändningen under flygets in- och utflygningskorridorer.

STÄLLNINGSTAGANDEN

 • Verksamheten vid Örebro flygplats är viktig för kommunens och regionens näringsliv och ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra nyttjandet.
 • Översiktsplanen ska ge handlingsfrihet vid en utveckling av flyget och medge en förlängning av landningsbanan till 3 000 meter samt avåkningszon på 300 meter norr och söder om landningsbanan.
 • I anslutning till flygplatsen kan verksamheter direkt knutna till flygets behov tillåtas.
 • Järnvägens gods kännetecknas i dagsläget av tunga varor med lägre förädlingsvärde. Det gör det mindre lämpligt för flygfrakt. Kommunen kommer inte arbeta aktivt för järnvägsanslutningar till Örebro flygplats.

Sjöfart

Hjälmaren är en tillgång för Örebro som ska värnas, bevaras och utvecklas. Idag består Hjälmarens sjöfart främst av småbåtstrafik för rekreation och turism. För att bevara och möjliggöra utveckling av denna sjöfart är det viktigt att småbåtshamnar, gästhamnar och farleder sköts och underhålls.

Hjälmaren kan tillsammans med sin förbindelse till Mälaren i en framtid utvecklas till en transportled för bl.a. frakttransporter. Detta kan bidra till att minska klimatutsläpp, lokala luftföroreningar, buller samt trafikolyckor och minskad belastning på landinfrastrukturen. För att möjliggöra sjöfarttransporter behöver markanspråk för hamnlägen och infrastruktur för lastning, lossning och vidare transporter av gods utredas.

STÄLLNINGSTAGANDEN

 • Båtlivet som turistnäring ska uppmuntras och utvecklas. Farleden från Hjälmaren till gästhamnen vid Hamnplan ska underhållas så att kommersiell båttrafik och trafik med fritidsbåtar kan utnyttja hamnen i Örebro.
 • Mälaren-Hjälmaren utgör en strategisk transportled sedd ur både tillväxt- och miljöperspektiv som möjliggör att vägnätet kan avlastas för tunga transporter. Kommunen ska i kontakt med Sjöfartsverket och Trafikverket verka för att Hjälmaren utpekas som officiell inre vattenväg som alternativ till landtransporter.
 • Kommunen arbetar för en samsyn med Arboga kommun om att säkerställa möjligheten till Hjälmare kanals framtida funktion som inre sjöfartsled för pråmburen godstrafik, vid sidan av turismens och friluftslivets behov.
 • Angöringslägen och markanspråk för lastning, lossning och vidare transporter av gods behöver utredas
 • Vid det gamla hamnläget vid Oset ska angöring med pråmtrafik inte omöjliggöras.
 • Vid kajerna vid småbåtshamnen ska angöring med pråmtrafik inte omöjliggöras.
 • Vid angöringsläget öster om småbåtshamnen i Hampetorp ska angöring med pråmtrafik inte omöjliggöras.
 • Vid planering av Pappersbruksområdet och CV-området ska hänsyn tas till möjligheterna att ordna byggtranporter sjövägen. Behovet av gatudragningar för att möjliggöra angöring till hamnläge, bevarande av äldre industrispår för att möjliggöra anslutning mellan järnväg/sjöfart och tillfälliga brolösningar behöver utredas.
 • Enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen behöver åtgärder göras för att säkra tillgängligheten till färjeläget för Vinöfärjan vid höga vattennivåer i Hjälmaren till följd av framtida klimatförändringar.
 • Behovet av iläggningsramper för bl.a. räddningstjänstens båtar i Hjälmaren, samt behovet av tankställen ska beaktas.

Senast uppdaterad: 15 september 2017

Publicerad: 9 december 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Översiktsplan

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se