Meny

Riksintressen

Riksintressen avser områden, platser och enstaka objekt som anses viktiga ur en nationell synvinkel och är därför skyddade. Det kan exempelvis avse områden för vägar, järnvägar, flygtrafik, kulturmiljövård, friluftsliv, naturvård, områden för fiske eller mineralresurser.

Av staten utpekade riksintressen i Örebro Kommun framgår i nedanstående tabell. Riksintressena skyddas på olika sätt, genom exempelvis kulturminneslagen, kommunalt antagna detaljplaner, områdesbestämmelser, naturreservat eller genom att vid planering ta stor hänsyn till riksintresset. Riksintressen där skyddet är otillräckligt framgår av tabellen. Där inget står bedöms skyddet vara tillräckligt.

Riksintresse flygÖrebro flygplats

Flygplats för gods- och persontransporter som är av fundamental regional betydelse.

Riksintresse järnvägVästra Stambanan

Västra stambanan sträcker sig från Stockholm till Göteborg via bl.a. Hallsberg. Banan är av internationell betydelse.

Mälarbanan

Bana från Stockholm via Västerås till Örebro. Mälarbanan är av nationell betydelse.

Godsstråk Bergslagen

Bana från Storvik till Mjölby som ingår i det strategiska godsnätet och är av internationell betydelse.

Örebro terminal

Befintlig rangerbangård/växlingsbangård vid Örebro C och befintlig kombiterminal av riksintresse.

Örebro C

Station av riksintresse. Resandeutbyte internationell/nationell/regional/lokal trafik.

Örebro S

Station av riksintresse. Resandeutbyte internationell/nationell/regional/lokal trafik.

Riksintresse vägarE18

E18 ingår i det nationella stamvägnätet och i det av EU utpekade Trans European Transport Network. Förbinder Stockholm med Oslo via Västerås, Örebro och Karlstad.

E20

E20 ingår i det nationella stamvägnätet och delar av E20 även i det av EU utpekade Trans European Transport Network. Förbindelse mellan Stockholm, Göteborg och vidare söderut till Malmö och Köpenhamn.

50

Väg 50 ingår i det nationella stamvägnätet. Förbinder Sydsverige med Mellansverige.

51

Förbindelse mellan regionala centra sträckan Norrköping till Örebro.

52

Förbindelse mellan regionala centra sträckan Nyköping till Örebro.

571

Vägen ansluter E18 till utpekad flygplats av riksintresse.

Riksintresse kulturmiljövårdBaronbackarna

Bostadsområde, viktig förebild för svenskt flerbostadsbyggande från 1950-talet.

Brevens bruk

Industrimiljö, välbevarat järnbruk med 1800-talsbebyggelse i regelbundet bebyggelsemönster. Bevarandeprogram med riktlinjer finns för området (1977). Bruksmiljön är förklarad som byggnadsminne. Områdesbestämmelser upprättas för att skydda befintliga värden.

Centrala Örebro

Residensstad som speglar utvecklingen från medeltida fäste vid mötet mellan viktiga kommunikationsleder till dagens av 1600-talet, 1800-talets senare del och det tidiga 1900-talet präglade stadsmiljö.

Dylta bruk

Industrimiljö, rödfärgsbruk med välbevarad bebyggelse från 1800-talet. Områdesbestämmelser upprättas.

Esplunda

Herrgårdsmiljö med framträdande gårdsanläggning och storskaligt odlingslandskap. Herrgårdsmiljön är förklarad för byggnadsminne. Områdesbestämmelser upprättas för de delar som inte är detaljplanelagda.

Glanshammar

Sockencentrum med medeltida kyrka med intressant byggnadshistoria samt en av länets äldsta kända silvergruvor. Områdesbestämmelser upprättas för delar som inte är planlagda under senare år, och ersätter byggnadsplan GLA-415 och -470 från 1950-talet.

Hjälmarsberg

Herrgårdsmiljö, representativ för Hjälmarområdet. Områdesbestämmelser upprättas för de delar som inte är planlagda.

Karlslund

Herrgårdsmiljö med välbevarad reglerad bebyggelse.

Kägleholm

Herrgårdsmiljö, f.d. storgodsmiljö kring Kägleholms slottsruin och Ödeby kyrka. Områdesbestämmelser upprättas.

Rosta

Bostadsområde, viktig förebild nationellt och internationellt, för efterkrigstidens flerbostadsbebyggelse.

Skävesund

Herrgårdsmiljö från 1800-talet och upplevelsebar fornlämningsmiljö. Områdesbestämmelser upprättas för de delar som inte är planlagda.

Täby

Kyrkmiljö. Områdesbestämmelser upprättas.

Vintrosa

Vintrosa kyrkby. Sockencentrum. Områdesbestämmelser upprättas.

Riksintresse naturvårdAmoberget

Del av norra Kilsbergen med två mäktiga branter och mellanliggande bukt med välbildade klappervallar i stort sett fria från skador, samt värdefull lövlund.

Blackstahyttan

Område med välbildade klappervallar, strandvallar och strandterrasser runt högsta kustlinjen. Sprickdalar med spår från isavsmältningen i form av jättegrytor som utgör goda levnadsmiljöer.

Bruntorpskärret

Ett våtmarkskomplex med värdefulla områden av kärr och sumpskog. Området har en rik kalkkärrsflora och molluskfauna.

Ervalla ängar

En av de få kvarvarande hävdade fuktängarna. Här finns ornitologiska värden.

Götavi

Naturbetesmark bestående av öppen hagmark, med art- och individrika växtsamhällen.

Hemfjärden

Artrik fågelsjö med låglänta landområden kring Svartåns och Lillåns mynningar. Från områdets norra kant och ner t o m åmynningen finns strandskog, dominerad av klibbal.

Himmersmossen och Fågelkärret

Ett komplex av flera värdefulla myrtyper, tre topogena kärr, och flera mossar, med ett rikt fågelliv.

Hjälmarens Åsöar

Åtta uppstickande delar av Norrköpingsåsen, där denna korsar Hjälmaren. Är av geologiskt intresse samt har stor betydelse för fågellivet som häcklokaler.

Hyttebacken

Gården Hyttebacken ligger helt omgiven av skog i Kilsbergens skogsbygd med odlingsrösen, stenmurar och en representativ äng som utgörs av hackslått och annan öppen äng med artrika växtsamhällen.

Järleån

Ån och lövskogen runt omkring hyser ett rikt djurliv, med många fågelarter, strömstationär öring och bäver.

Kalkberget

Kalkpåverkat område med synnerligen rik flora, bergbranter och rikkärr.

Kvismaren

Består av de två forna sjöarna Västra och Östra Kvismaren, sänkta i samband med Hjälmarens sänkning på 1880-talet. Genom området rinner Kvismare kanal. Bitvis artrika växtsamhällen i naturbetesmarkerna.

Latorpsplatån

Representativt odlingslandskap med lång kontinuitet och inslag av naturbetesmarker.

Mantorp - Nyttinge

Kilbergsmossenområdet i väster med höga botaniska värden. Förkastningens östra del har moränkullar med rik flora.

Norra Trolldalen - Ullavi Klint

Trolldalen är en djupt nedskuren sprickdal med stor kvartärgeologisk, botanisk och zoologisk betydelse som utgör viktigt rekreationsområde med utsiktsmöjligheter.

Röbergshage­mossen och Dammossen

Består av mosse och kärr som innehåller både barr och lövskog. Skymhyttebäcken med öringsstam rinner genom området. Området hyser en av få lokaler för ärenprisnätfjäril. Växtlokal för sumpnycklar har påträffats.

Skvaleberget

Förkastningsbrant som är ett botaniskt mycket värdefullt område i en i huvudsak sydöstvänd förkastningsbrant. Här finns bl.a. klapperfält och urbergsgrotta.

Sotterns Skärgård

Sjö med skärgårdskaraktär som hyser en rik förekomst av fiskgjuse och storlom. Sumpskogen Bockmossen är representativ för den naturgeografiska regionen och är relativt orörd.

Tysslingen

En igenväxande, grund lerslättsjö, belägen i en flack sänka framför Latorpsplatån och Kilsbergen. Den omges av odlingsmarker och strandskog med bitvis artrika växtsamhällen och rik fågelfauna kring sjön.

Riksintresse friluftslivHjälmaren

Merparten av Hjälmaren är ett viktigt riksintresse för friluftslivet.

Riksintresse för yrkesfiskeHjälmaren

Hemfjärden och Mellanfjärden är lek- och uppväxtområden för gös. Hjälmaren utom Hemfjärden är fångstområden.

Riksintresse ämnen och mineralLillkyrka

Byggnadssten marmor.

Björkaverken

Högkvalitet dolomit och marmor.

Riksintresse för vindbruk
Området särskilt lämpligt för elproduktion från vindkraft med hänsyn till bland annat medelvinden i området.

Riksintresse totalförsvaretVillingsberg-Bofors skjutfält

Villingsbergs skjutfält är av riksintresse för totalförsvaret.

 

STÄLLNINGSTAGANDEN

Kommunen vill utpeka ett par områden där kommunen har en annan uppfattning än staten. Dessa utgörs av följande:

  • Hemfjärden: Örebro kommun anser att även Hemfjärden ska klassas som riksintresse och kommunen ska arbeta för att stärka friluftslivet och stärka tillgängligheten. Se även avsnitt om Friluftsliv.
  • Kilsbergen: Örebro kommun anser att vissa delar av Kilsbergen, med undantag för bl.a. befintliga tätorter och skjutfälten, ska klassas som riksintresse för friluftslivet. Se även avsnitt om Friluftsliv.
  • Latorpsplatån: Den nuvarande avgränsningen för riksintresset för naturvård inkluderar tätorterna Latorp och Vintrosa. Dessa tätorter kan i dagens läge inte anses svara mot värdena för riksintresset. Örebro kommuns vilja är att orterna ska kunna växa och utvecklas även om de ligger inom riksintresseområdet. Noggranna inventeringar har därför gjorts av kommunen och kvarvarande områden med höga natur- och kulturvärden inom riksintresset skyddas som naturreservat och utvecklas för rekreation.
  • Villingsbergs skjutfält: Den önskvärda långsiktiga utvecklingen för Örebro kommuns invånare är att Villingsbergs skjutfält avvecklas. Om Villingsbergs skjutfält även i framtiden bedöms som riksintresse för försvaret, är det Örebro kommuns vilja att skjutfältets verksamhet samordnas på ett bra sätt med exempelvis friluftslivets och vindkraftens intressen.
  • Törsjö: Kommunen anser att planerad kombiterminal i Törsjö återigen bör bli ett riksintresse. Se även avsnitt om Järnväg.
  • Väg 51: Kommunen planerar ny sträckning och trafikplats mellan E20 och riksväg 51 i Marieberg.

Senast uppdaterad: 15 september 2017

Publicerad: 9 december 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Översiktsplan

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se