Meny
 • Start
 • / Örebro i regionen

Örebro i regionen

Örebro - ett draglok för hela regionen

Örebro kommun utmärker sig i ett regionalt perspektiv med avseende på efterfrågan på bostäder, verksamhetsmark och företagsetableringar samt en mängd funktioner i form av kultur, idrott, service, handel m.m. som har regional betydelse. I staden eftersträvas därför en effektiv markanvändning genom bl.a. förtätning och att beskriva de mark- och expansionsbehov som de regionalt viktiga funktionerna har. Det innebär att prioritera byggande av tätare bostadsbebyggelse snarare än friliggande småhus samt yteffektiva verksamheter som ger relativt många arbetstillfällen. En konsekvens av detta är att övriga kommuner i regionen, liksom övriga tätorter i kommunen, kan öka sin konkurrenskraft genom att de har ett starkt utbud av attraktiva villatomter och ett generöst utbud av verksamhetsmark. Många kommuner har redan idag starka och kunskapsintensiva företag. Näringslivsbasen kan nu vidgas med en mer varierad efterfrågan på arbetskraft som följd. Sammantaget gynnar detta grannkommunernas befolkningsutveckling och ekonomi samt bidrar till ett jämnare regionalt tillväxtmönster. ​

Övergripande strategi och ställningstaganden

Örebro kommun har alltid varit regionens största kommun samt residensstad. Funktionen som nav ska regionalt skyddas och förstärkas genom att öka tillgängligheten så att arbetsmarknaden vidgas och att företagens rekryteringsbas ökar, utbildningsinstitutionerna stärks liksom forskningsmiljöerna, servicen, kulturen, idrotten och handeln.

 • Örebro är och ska förbli ett regionalt nav för arbetsmarknad, högre utbildning, forskning, sjukvård, kvalificerad service, kultur, idrott och handel.
 • Örebros arbetsmarknad ska förstoras genom att fler jobb ska nås inom en timmes resa till/från Örebro.
 • Många vill bo och verka i Örebro. Vi prioriterar därför en tät bostadsbebyggelse liksom verksamheter som ger många jobb.
Kartbild över storregionala samband

Storregionala samband. Klicka på bilden för att se den i större format.

Specifika ställningstaganden

Det finns en mängd funktioner i form av kultur, idrott, service, handel m.m. som har en regional betydelse i kraft av att de i vår region bara kan erbjudas just i Örebro. Några av dessa har ett mycket tydligt behov av mark, ofta med framtida expansionsbehov. Det är ur resurshushållningsperspektiv extra viktigt att peka ut dessa och att tydligt beskriva varför de ska ges en hög prioritet relativt annan möjlig markanvändning. Här följer en beskrivning av de objekt som behöver närmare belysning.

Tågstopp för ny snabb järnväg Oslo-Stockholm

Ett storregionalt samarbete pågår för att möjliggöra en sträckning för ny snabb järnväg mellan Oslo och Stockholm med stopp i bl.a. Örebro, varifrån man skulle kunna nå huvudstäderna på drygt en timma. Det innebär att Örebro hamnar mitt i en arbetsmarknad som sträcker sig mellan Oslo och Stockholm och att järnvägen sannolikt pekas ut som ett riksintresse. De positiva konsekvenserna för bostadsmarknaden, forskningsmiljöerna samt kommunen och regionen som etableringsort för företag är av strukturförändrande karaktär. Projektet är ekonomiskt omfattande och fordrar ett sammanhållet geografiskt stråk där varje berörd kommun behöver ta sitt ansvar för att inte bryta kedjan.

STÄLLNINGSTAGANDE

 • De reservat som utredningen leder fram till behöver ges högsta tänkbara skyddsstatus relativt andra konkurrerande intressen.

Se även avsnitt Järnväg i kapitel Trafik.

Universitetssjukhuset USÖ

Sjukhuset i Örebro utgör ett av landets sju universitetssjukhus och är arbetsplats för 3 500 personer, vilket gör den till en av länets största arbetsplatser. Här erbjuds avancerad och högspecialiserad sjukvård, forskning och flera olika vårdutbildningar inklusive läkarutbildning. Utbildningarna bedrivs i ett nära samarbete med Örebro universitet, som har ett campus lokaliserat på sjukhusområdet. Sjukhusets expansionsmöjligheter säkerställs främst inom ramen för det kommande arbetet med CV-områdets omdaning.

STÄLLNINGSTAGANDE

 • Sjukhusets lokala och regionala betydelse gör att verksamhetens behov och önskemål i samband med omdaning av angränsande miljöer bör tillmätas den största betydelse.

Se även avsnitt Universitetssjukhuset i kapitel Utbildning och sjukvård.

Örebro Universitet

Örebro universitet har år 2016 cirka 1 300 anställda och cirka 17 000 studenter fördelade på 80 olika utbildningsprogram, både på grundnivå och avancerad nivå samt cirka 600 fristående kurser. Forskningen inom Örebro universitet bedrivs i 36 ämnen, sysselsätter cirka 400 doktorander och har hög internationell ranking. Universitetet har både lokala, nationella och internationella samarbeten. Verksamheterna är geografiskt spridda från Campus Örebro till Campus Universitetssjukhuset, Grythyttan samt Karlskoga.

STÄLLNINGSTAGANDE

 • Kommunen ska i den fysiska planeringen ta stor hänsyn till universitetets expansionsbehov, både avseende kärnverksamheten, önskemål om student- och forskarbostäder liksom rumsliga behov hos verksamheter som är nära kopplade till universitetets verksamhet och där den fysiska närheten mellan dem är av betydelse.

Se även avsnittet om Örebro universitetet i kapitel Utbildning och sjukvård.

Dricksvattenproduktionen vid Bista/Jägarbacken och Eker

Dricksvattenproduktionen i Örebro hämtar råvatten i Svartån som sedan behandlas på vattenverket i Skråmsta och infiltreras i Bista, Jägarbacken och Eker. Den bedöms av Havs- och vattenmyndigheten att i mindre grad komma att påverkas negativt av klimatförändringarna. Anläggningen försörjer drygt 120 000 personer i Örebro och Lekebergs kommun.

STÄLLNINGSTAGANDE

 • Aktiviteter och nya verksamheter som innebär väsentligt försämrade produktionsmöjligheter ska inte tillåtas inom de utpekade vattenskyddszonerna och kommunen bör agera aktivt för att reducera befintliga riskföreteelser i vattenskyddsområdena och utmed Svartån uppströms Örebro.

Vätternvattenreservat

Örebro kommun arbetar med att möjliggöra framtida dragning av en vattenledning från Vättern. En sådan lösning skulle kunna göra Örebro kommuns nuvarande vattenproduktionsanläggning till reservfunktion.

STÄLLNINGSTAGAnde

 • Den tilltänkta sträckningen för ledningen ska ges en mycket hög prioritet relativt konkurrerande markanspråk.

Läs mer om vattenförsörjning i kapitlet Teknisk försörjning.

Örebro Resecentrum

Örebro resecentrum utgör hållplats för regional och nationell persontågtrafik och passeras av cirka 20 000 godstågtransporter per år. Den är även knutpunkt för stadsbussarna i Örebro, länsbussar, charterbussar, rikslinjer, flygbussar samt taxitransporter. Resecentrum ingår i den fördjupade översiktsplan som antogs 2014, där några av målen är att resecentrum ska utvecklas för att nå regionens mål om att 40 procent av pendlingen ska ske med kollektivtrafiken 2030 och kommunens mål att 60 procent av resorna görs med gång-, cykel- och kollektivtrafik år 2020.

STÄLLNINGSTAGANDEn

 • Resecentrum ska som centralstation och regional nod utvecklas så att dess kapacitet, tillgänglighet och attraktivitet ökar.
 • Exploatering i stationens närhet ska ske med hög täthet.
 • Tillkommande verksamheter får inte äventyra stationens ombyggnad för utökad spårkapacitet, ny järnväg Oslo-Stockholm, angöring för buss, gång-, cykel- och biltrafik, samt möjlighet för service riktad till resenärerna.

Se även Fördjupning av översiktsplanen för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik.

Örebro Södra

Örebro Södra utgör Örebro stads andra järnvägsstation och ingår i en etablerad struktur för kommunikationer och verksamheter och utgör en viktig nod för in- och utpendling som ska bevaras och utvecklas.

STÄLLNINGSTAGANDEN

 • Södra station ska utvecklas som pendlarstation och tågstopp och säkerheten för resande ska förbättras.
 • De utbyggnadsmöjligheter som finns kring Södra station tas tillvara så att fler stationsnära arbetsplatser skapas.
 • Tillkommande verksamheter får inte äventyra stationens ombyggnad för utökad spårkapacitet, ny järnväg Oslo- Stockholm, angöring för buss, gång-, cykel- och biltrafik, samt möjlighet för service riktad till resenärerna.

Se även Fördjupning av översiktsplanen för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik.

Flygplatsen (Örebro Airport)

Örebro Airport är en av Sveriges största frakt- och charterplatser. Beroende på Örebros långa avstånd till Arlanda, kommer flygplatsen att behövas som komplement inom överskådlig tid.

STÄLLNINGSTAGANDE

 • Verksamheten vid Örebro Airport är viktig för kommunens och regionens näringsliv och ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra nyttjandet.

Läs mer om flygplatsen i kapitel Trafik, avsnitt Flyg.

Pendeltågsförbindelse med stopp i Hovsta

Regionen arbetar för förbättrade pendeltågsförbindelser och kommunen har som mål att etablera tågstopp i Hovsta. Tågstoppet kan öka andelen kollektivtrafikresenärer i kommunen, minska den transportrelaterade klimatpåverkan, bidra till en stark inomkommunal flerkärnighet och begränsa den framtida ökningen av vägbaserad in- och utfartsträngseln i anslutning till Örebro stad. Förutom vinster för persontrafiken innebär färre personbilar på riksväg 50/68 att näringslivets transporter kan ske med större framkomlighet.

STÄLLNINGSTAGANDEN

 • Regionaltågstrafiken bör utvecklas med bättre anslutningar mot exempelvis Laxå, Lindesberg/Kopparberg och pendeltågsförbindelse till Nora bör skapas.
 • Kommunen ska arbeta för att etablera tågstopp i Hovsta.
 • Det fordras ett aktivt förhållningssätt till markfrågor i anslutning till järnvägen i Hovsta, både för att möjliggöra projektet och för att ta tillvara de expansionsmöjligheter för orten som tågstoppet medför. Kommunen ska vara restriktiv mot åtgärder som kan försvåra etableringen av ett tågstopp.

Törsjö godstågsterminal

Kommunen behöver en ny plats för järnvägsanknutna verksamheter, bl.a. containeromlastning, som kan ersätta Svampenterminalen.

STÄLLNINGSTAGANDEN

 • En ny godsterminal för omlastning mellan väg och järnväg planeras vid Törsjö.
 • För att optimera denna funktion ska kommunen bara bereda plats för verksamheter som behöver direktanknytning till järnvägsnätet.

Läs mer om järnvägsfrågor i kapitel Trafik, avsnitt Järnväg.

Sjöfart via Hjälmaren

Kommunen undersöker möjligheten till framtida sjötransporter via inre vattenväg på Hjälmare kanal/Hjälmaren. Sjötransporter av t.ex. byggmaterial kan eventuellt stödja en utbyggnad av mycket centralt belägna fastigheter i Örebro stad, som t.ex. CV-området, med minskad miljöstörning och klimatpåverkan från lastbilstrafik som följd. Behovet av angöringspunkt för godset nära stadskärnan och bedömning av vilka markanspråk det för med sig är inte klarlagda i detta tidiga skede utan behöver utredas.

Läs mer om sjöfart i kapitel Trafik, avsnitt Sjöfart.

Senast uppdaterad: 15 september 2017

Publicerad: 9 december 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Översiktsplan

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se