Meny
  • Start
  • / Om översiktsplanen

Om översiktsplanen

Vad är en översiktsplan?

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en kommunomfattande översiktsplan som antas av kommunfullmäktige. Översiktsplanens syfte är att förmedla en övergripande helhetsbild över kommunens framtida utveckling och vägleda i beslut om användning av mark- och vattenområden och bebyggelseutveckling de närmaste 25 åren. Den anger till exempel hur den bebyggda miljön ska bevaras och utvecklas, var nya vägar och bostadsområden kan byggas, vilka naturområden som ska skyddas, hur landsbygden kan växa och hur Örebro stad kan se ut i framtiden. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle för att säkerställa att Örebro kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva, bo och verka på, även för framtida generationer.

Beslut om lokalisering och markanvändning berör ofta många människor och olika allmänna intressen som ibland är svårförenliga eller till och med motsägande. Dessa beslut får dessutom ofta långsiktiga konsekvenser för omgivningen. Genom översiktsplanen kan sådana beslut bedömas i ett större sammanhang samt förankras bland medborgarna under processens gång. Kommunen ska se över översiktsplanen vart fjärde år så att den hålls aktuell.

Planen ska vara vägledande i beslut om plan- och bygglovsfrågor, men den är inte juridiskt bindande. Med tanke på att samhället förändras kan översiktsplanen inte vara för detaljerad. För att säkerställa att översiktsplanens intentioner följs och beaktar det förändrade samhället ska markanvändning och byggande regleras i detaljplaner som är mer konkreta och lokala. De bestämmer t.ex. var nya bostadshus eller cykelbanor ska byggas.

Översiktsplanen är en överenskommelse mellan stat och kommun kring riksintressen m.m. och tydliggör de frågor där det råder skilda uppfattningar. Planen utgör beslutsunderlag även för privata aktörer genom att den visar på kommunens långsiktiga ambitioner och tankegångar.

Illustration verktyg i kommunal fysisk planering

Olika verktyg i kommunal fysisk planering

Hur ska översiktsplanen tolkas?

Översiktsplanen består dels av 18 textkapitel och en karta med 55 olika kartskikt, samt tillhörande texter som man kan läsa om man klickar på förslagen i kartan.

Översiktsplanen redovisar den planerade markanvändningen så att det tydligt framgår var kommunen tagit ställning till att bevara eller ändra markanvändningen. Där översiktsplanen inte innehåller några aktiva ställningstaganden gäller pågående markanvändning.

Översiktsplanen är ritad ungefär i skalan 1:20 000 och utbyggnadsområden, vägdragningar etc. är därför ungefärliga och utreds noggrannare i senare skede. Med de i kartan markerade utbyggnadsområdena visar kommunen vilka områden som man anser vara särskilt lämpliga att bebygga för olika ändamål. Det kan i vissa fall vara möjligt att bebygga även andra platser om de är förenliga med översiktsplanens övriga ställningstaganden.

Översiktsplanen är inget genomförandeverktyg. Att ett område är utpekat som t.ex. utbyggnadsområde för verksamheter i översiktsplanen innebär att kommunen anser att inriktningen för framtida utveckling ska vara verksamheter. Om och när det förverkligas genom detaljplaneläggning och byggnation styrs i de allra flesta fall av den eller de som äger marken. Kommunen kommer att neka bygglov eller planförfrågningar som inte stämmer med eller försvårar en utveckling mot den viljeinriktning som finns i översiktsplanen.

En ny översiktsplan upphäver antagna översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner som antagits tidigare. Fördjupningarna av översiktsplanen för Ekeby-Almby, antagen 2006-09-20, Järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, antagen 2015-03-25 och för Vivalla och Boglundsängen, antagen 2016-01-27 ska dock gälla även efter att denna översiktsplan har antagits. Även Fördjupning av översiktsplanen för Långenområdet, antagen 2014-01-29, ska fortsätta gälla, men med ändrad inriktning för Yxstabacken, samt fördjupning av översiktsplanen för VINNA (Tysslinge, Latorp, Vintrosa, Lanna, Hidinge), antagen 2012-09-26, men med vissa förändringar t.ex. avseende tillkommande och borttagna utbyggnadsområden för bostäder.

Andra juridiskt bindande planinstrument som områdesbestämmelser, detaljplaner och fastighetsplaner gäller fortsatt i enlighet med gällande lagstiftning. Dokument som har tagits fram med utgångspunkt i tidigare översiktsplaner, så som Naturplan, Vattenplan, olika planprogram, policydokument och riktlinjer, har delvis arbetats in i översiktsplanen men kan användas som planeringsunderlag även efter det att denna översiktsplan antagits. Om olika sådana dokument skulle stå i konflikt med varandra när det gäller markanvändning så är det översiktsplanen som gäller.

Fördjupningar av översiktsplanen

Läs fördjupningar av översiktsplanen för Vivalla och Boglundsängen, järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Långenområdet, Vintrosa-Lanna och Ekeby-Almby.

Senast uppdaterad: 27 januari 2017

Publicerad: 16 december 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Översiktsplan

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se