Meny

Kulturmiljö

Kulturarv som format Örebro kommun

I Örebro kommun finns en mångfald av kulturmiljöer som bidrar till attraktiva livsmiljöer och som är en resurs i strävan efter ett hållbart samhälle både miljömässigt, ekonomiskt, och socialt. Årsringar i bebyggelsen ger intresseväckande dimensioner och ger en variation som är en stor tillgång när våra stads- och landsbygdsmiljöer utvecklas.

Inom det område som idag är Örebro kommun har det funnits bosättningar sedan stenåldern och på landsbygden finns exempel på ålderdomliga samlade byar, vissa med rötter i tidig medeltid. Örebro är Närkes enda medeltida stadsbildning som växte fram vid ett strategiskt läge för handel med järn från Bergslagen och för kommunikationer inom riket. Den långa kontinuiteten ger en mångfald av kulturmiljöer, såväl fornlämningar under mark som värdefulla odlingslandskap och kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljöer i staden, i de mindre tätorterna och i byarna. I staden finns många modernistiska byggnader och bostadsområden av hög arkitektonisk kvalitet jämte 1800-talets och det tidiga 1900-talets täta stadskärna.

Fem epoker som format Örebro stad

I stora drag har fem epoker format staden Örebro som ger de grundläggande dragen i stadens karaktär:

 • Den medeltida staden på Örebroåsen.
 • Den tidigindustriella staden som planerades och byggdes ut efter rutsnätsplaner efter stadsbranden 1854.
 • Industristaden som växte fram under det tidiga 1900-talet med fabriksbyggnader, bostadskvarter i stadsdelarna Öster och Väster, koloniområden och egnahemsområden.
 • Efterkrigstidens grannskapsplanering och bostadsbyggande.
 • 1950- och 1960-talets sanering av den äldre bebyggelsen i stadsdelen Söder och framväxten av ett modernistiskt centrum för konsumtion, kultur och bilism.

Värdebärande kulturlandskap i Örebro kommun

I kulturlandskapet och på landsbygden är följande företeelser värdebärande för landskapets historia:

 • Odlingslandskapet kring Hjälmarens stränder och på öarna.
 • Gårds- och bymiljöer.
 • Äldre kulturmiljöer i jordbrukslandskapet, som ängs- och hagmarker.
 • Kilsbergens gruv-, hytt- och bruksmiljöer och industrimiljöer på landsbygden,
 • Nedlagda järnvägssträckningar; Pålsbodabanan, Svartåbanan och Ervalla-Järle-Nora.
 • Ålderdomliga vägsträckningar med bevarade alléer och broar. Vägarna följer ofta åsar och de förbinder de gamla byarna och boplatserna och kännetecknas av att fornlämningar är vanliga vid sidan av vägarna.

Riksintressen

I Örebro kommun finns 13 områden som är av riksintresse för kulturmiljövården. Dessa presenteras i kapitlet Riksintressen.

Fornlämningar

Fornlämningar är lämningar efter människors verksamhet under forna tider som är uppkomna före 1850 och som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna. Fornlämningar regleras av Kulturmiljölagen och det är förbjudet att utan tillstånd från Länsstyrelsen ändra eller skada en fornlämning. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister används av kommunen som ett planeringsunderlag.

Kulturreservat

Örebro kommun beslutade år 2010 om att bilda två kommunala kulturreservat enligt Miljöbalken 7 kap 8§, Karlslund och Sommarro. Särskilda reservatsföreskrifter och skötselplaner finns. Avsikten är att vårda och bevara värdefulla kulturpräglade landskap med såväl höga natur- som kulturvärden. Områdena speglar en del av stadens förindustriella historia och ingår samtidigt i den krans av skyddade grönområden som omger staden. Såväl byggnader, anläggningar, lämningar och marker ingår i reservaten, som till största delen är i kommunal ägo.

Värdefulla kulturmiljöer

Särskilt värdefulla kulturmiljöer är sådana som på olika sätt berättar kommunens historia. I Örebro kommun har kulturmiljövärden i staden och på landsbygden identifierats i en kulturmiljöinventering. De identifierade kulturvärdena speglar kommunens bebyggelseutveckling och staden Örebros succesiva utbyggnad. I den centrala tätorten Örebro har all bebyggelse uppförd före 1979 inventerats. I stadens ytterområden, i övriga tätorter i kommunen och på landsbygden är inventeringen mer översiktlig. Inventeringen är ett levande kunskapsunderlag och kommer kontinuerligt att kompletteras för att bli ett heltäckande planeringsunderlag. Kulturmiljöinventeringen kommer succesivt att publiceras på kommunens hemsida.

Bedömningen av kulturmiljövärdet görs i tre nivåer som är kopplade till plan- och bygglagens bestämmelser. Kulturmiljöinventeringen är ett verktyg för att uppfylla plan- och bygglagens krav på förvanskningsförbud för särskilt värdefull bebyggelse och varsamhetskravet som gäller all bebyggelse. Enligt beslut i byggnadsnämnden är kulturmiljöinventeringen stadsbyggnadsförvaltningens kunskapsunderlag i kulturmiljöfrågor. Behovet av aktuella planeringsunderlag ökar när staden genomgår stora förändringar. Det innebär att Kulturmiljöinventeringen behöver kompletteras kontinuerligt för att vara ett aktuellt planeringsunderlag.

För bebyggelsen i centrala Örebro finns ett bevarandeprogram antaget av Kommunfullmäktige år 1988. Det är begränsat till centrala staden och bebyggelse uppförd före år 1940. Det är dock fortfarande ett juridiskt giltigt dokument.

Ställningstaganden för kulturmiljö

STÄLLNINGSTAGANDEN

 • Kulturmiljövärden ska alltid beaktas. Tillägg, förändringar och ombyggnader ska liksom tillkommande bebyggelse ta hänsyn till och samspela med befintliga byggnaders, bebyggelseområdens och landskapets värden och kvaliteter.
 • Riksintressen för kulturmiljövården ska skyddas mot sådana åtgärder som påtagligt skadar värdena såväl i området som i dess närområde. Örebro kommun är positiv till förändrade gränser av befintliga riksintressen för kulturmiljö.
 • En plats kulturmiljövärden ska identifieras och analyseras i samband med förändring och förnyelse.
 • Kulturmiljöinventeringen ska vara utgångspunkt för kommunens bedömningar i frågor som rör bebyggelse och kulturlandskap, i staden och på landsbygden.
 • Byggnader och områden som redovisas i Bevarandeprogrammet och som röda och blå markeringar på kartan i Kulturmiljöinventeringen ska betraktas som särskilt värdefull bebyggelse enligt 8 kap 13 § PBL.
 • Möjligheten att i detaljplaner och områdesbestämmelser skydda särskilt värdefulla kulturmiljöer och byggnader ska utnyttjas.
 • Riktlinjer och en strategi för kommunens arbete med kulturmiljöfrågor och förvaltning av kulturmiljöer och byggnader bör tas fram.

Senast uppdaterad: 15 september 2017

Publicerad: 9 december 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Översiktsplan

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se