Meny

Vårt framtida Örebro.

Kommunen arbetar med förslag till ny översiktsplan. Kommunen tog emot synpunkter på förslaget under samrådsperioden 1 feb-30 april. Just nu pågår arbete med att sammanställa de över 700 synpunkter som har kommit in och justera planen. Under hösten 2017 presenteras det färdiga förslaget här på webben.

Tack för alla samrådssvar!

Samrådet för översiktsplanen skapade stort engagemang med god uppslutning på de öppna möten som hållits och sammanlagt ca 200 kommentarer till de olika inlägg som kommunen gjort om översiktsplanen på sin Facebooksida. Under samrådstiden tog vi emot en stor mängd samrådssvar via webbformulär, e-post och brev. Privatpersoner har bidragit med 650 synpunkter och vi har fått samrådsyttranden från 29 olika intresseorganisationer, 12 företag, 17 myndigheter och 18 kommuninterna svar.

Det pågår ett stort arbete med att gå igenom alla synpunkter. Vi kommer tyvärr inte att kunna ge personlig återkoppling och svar till varje person. Synpunkterna kommer att sammanfattas i en så kallad samrådsredogörelse, där vi också beskriver vilka förändringar som har gjorts av planen efter samrådet.

Samrådsredogörelsen kommer att publiceras här på Örebro kommuns webbplats samtidigt som det färdiga förslaget till översiktsplan, under senare delen av hösten 2017.

Tack igen för ert stora engagemang i Vårt framtida Örebro!

Om översiktsplanen

Översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro” är en planering för hela Örebro kommuns utveckling de närmaste 25 åren. Den anger till exempel var nya vägar och bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska skyddas, hur landsbygden kan växa och hur Örebro stad kan se ut i framtiden. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle för att Örebro kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva och bo på, även för framtida generationer.

Översiktsplanen består dels av 18 textkapitel och en karta med 55 olika kartskikt, samt tillhörande texter som man kan läsa om man klickar på förslagen i kartan. Till översiktsplanen finns också sedan förut fördjupningar för fem olika områden.

Om processen att ta fram en ny översiktsplan

Enligt Plan- och bygglagen ska varje kommun ha en kommunomfattande översiktsplan som antas av kommunfullmäktige. Vår nu gällande översiktsplan togs fram 2010. Tjänstemännen har tagit fram ett utkast till reviderad översiktsplan som vi under samrådsperioden 1 februari-30 april fått in synpunkter på från medborgare, föreningar, företag, myndigheter, kommunala nämnder och andra berörda. Alla synpunkter sammanställs och kommer att redovisas i en samrådsredogörelse. Materialet justeras innan politikerna tar ställning så att kommunens förslag till ny översiktsplan kan ställas ut under hösten 2017 och antas i början av 2018.

Projektledare för översiktsplanen är Anita Iversen tillsammans med Anna Jonasson, Peter Sundström och Christin Gimberger, Stadsbyggnad. En politisk parlamentarisk grupp har utsetts att arbeta med översiktsplanen. Där ingår Björn Sundin (S), Hannah Ljung (C), Ingalill Bergensten (KD), Linn Andersson (M), Yngve Alkman (L), Jessica Carlqvist (V), Helena Ståhl (SD) och Sara Richert (MP).

Illustration över planprocessen
Se en film om hur du använder översiktsplanen

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Översiktsplan

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se