Meny

Norra Ormesta

Angränsande mot Osets naturreservat och endast cirka 500 meter från Hjälmaren byggs nu området Norra Ormesta 3,5 kilometer från centrum. Totalt kommer runt 500 bostäder att uppföras i området tillsammans med skolor och idrottsplats, odlingslotter och till viss del lokaler.

Kortfakta för Norra Ormesta

Läge: Östra Örebro.
Status: Detaljplan antagen 2012, utbyggnad av infrastruktur pågår.
Tidplan: Markanvisning inleds 2017.
Markyta: 30 hektar.
Antal bostäder: Ca 600.
Bostadstyper: Flerbostadshus, radhus, småhus.
Total volym:
Markpris: Området ligger inom markpriszon 2, hyresrätt 1 188 kr/BTA, bostadsrätt 2 079 kr/BTA.

Området kommer präglas av den omedelbara närheten till naturen, med rekreationsmöjligheter inpå knuten och goda kommunikationsmöjligheter in till city. Bebyggelsen blir av varierad karaktär med flerfamiljshus i 4-5 våningar, radhus och småhus. Planen för området syftar till att bebyggelsens utformning ska anknyta till den lantliga miljön och omkringliggande bebyggelse inom Hjälmarsberg, Ormesta radby samt befintliga gårdar inom området

I områdets västra delar, som inte ägs av kommunen, har Riksbyggen och Ormesta Projekt påbörjat byggnationen av flerbostadshus och radhus i bostadsrättsform.

Bakgrund och syfte

Hela Ormesta är ett attraktivt område för Örebros expansion. Norra Ormesta ligger på cykelavstånd in till centrum, naturnära intill Osets naturreservat och på gångavstånd till Hjälmaren. Idag karaktäriseras området av ett storskaligt odlingslandskap i anslutning till värdefulla miljöer av riksintresse för både kulturmiljövård och naturvård. Inom området finns två gårdar som har sitt ursprung i Ormesta by och väster om dessa gårdar ett verksamhetsområde där Lantmännen bedrivit verksamhet sedan länge.

Huvudsyftet med planområdet är att bygga bostäder, i enlighet med kommunens Översiktsplan. Området ger möjlighet till naturnära boende i lantlig miljö, utan avkall på närheten till allt vad staden har att erbjuda. I detaljplanen för området förespråkas val av traditionella byggnadstyper, material och kulörer för att ansluta på ett bra sätt till omgivningarna.

Markanvisning

De kommunala småhustomterna (totalt cirka 30 stycken) inom området kommer att anvisas till den kommunala tomtkön.

Tomterna för flerbostadshus anvisas enligt kommunens ordinarie markanvisningsprocess och anvisningen beräknas inledas under 2017.

Kartor och bilder
Flygfoto över området

Flygfoto över området

Översiktskarta Norra Ormesta

Översiktskarta över området

Senast uppdaterad: 17 februari 2017

Publicerad: 24 maj 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se